eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Przebudowa istniejących nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz ze schodami budynku Cmentarza Komunalnego przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie.Ogłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa istniejących nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz ze schodami budynku Cmentarza Komunalnego przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.cieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.cieszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa istniejących nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz ze schodami budynku Cmentarza Komunalnego przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34ff4ba0-ca1a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00197483

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151728

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPIF.271.1.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie istniejących nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz ze schodami budynku Bramy Cmentarza Komunalnego przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie, działka nr 7/10 obręb 20. • demontaż krawężników i obrzeży betonowych oraz asfaltowej nawierzchni
• montaż krawężników oraz obrzeży,
• ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, chodnika oraz ułożenie ścieków z otoczaków i opaski wokół budynku. Materiał (otoczaki) dostarczony będzie przez Zamawiającego, natomiast w gestii Wykonawcy pozostaje przewiezienie go z miejsca składowania, tj. Siedziba MZD – ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn - na plac budowy,
• wymiana odbojów z piaskowca w przejeździe przez sień,
• montaż poidełka żeliwno-kamiennego,
• wykonanie odwodnienia liniowego wraz z regulacją studzienek,
• wykonanie z płyt piaskowca godulskiego schodów do kaplicy cmentarnej,
• montaż balustrad (słupki żeliwne zgodnie ze zdjęciem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, forma do odlewu dostępna będzie dla Wykonawcy w siedzibie MZD).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45262522-6 - Roboty murarskie

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 484620,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 682280,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 484620,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUKARSTWO DARIUSZ PURSZKE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5482372428

7.3.3) Ulica: Moniuszki 7/29

7.3.4) Miejscowość: Cieszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 43-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 484620,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji przedmiotu umowy: 5 miesięcy od momentu podpisania umowy, rozumiany jako data zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1 umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.