eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Usługa zaawansowanego szkolenia w zakresie zapobiegania i wyprowadzana samolotu z sytuacji krytycznych - zaawansowane UPRT (UPSETPREVENTION AND RECOVERYTRAINING). Znak sprawy: IA1.283.14.2023.EKOgłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa zaawansowanego szkolenia w zakresie zapobiegania i wyprowadzana samolotu z sytuacji krytycznych – zaawansowane UPRT (UPSETPREVENTION AND RECOVERYTRAINING). Znak sprawy: IA1.283.14.2023.EK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 2A

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/237-13-34, 237-13-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.polsl.pl/zamowienia-publiczne/procedury/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zaawansowanego szkolenia w zakresie zapobiegania i wyprowadzana samolotu z sytuacji krytycznych – zaawansowane UPRT (UPSETPREVENTION AND RECOVERYTRAINING). Znak sprawy: IA1.283.14.2023.EK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c806005-c7b2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00197415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015491/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługa zaawansowanego szkolenia w zakresie zapobiegania i wyprowadzania samolotu z sytuacji krytycznych – zaawansowane UPRT (U123)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146515

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IA1.283.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1900000,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 210502,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa teoretycznego i praktycznego szkolenia w zakresie zapobiegania i wyprowadzania samolotu z sytuacji krytycznych – zaawansowane UPRT(Upsetprevention and recoverytraining), dla studentów Politechniki Śląskiej.
Czas trwania szkolenia teoretycznego – 5 godz. zegarowych oraz 93 godz. zegarowych szkolenia praktycznego. Godzina zegarowa równa jest 60 minut.
Szkolenie będzie zrealizowane dla grupy 31 studentów:
- 5 godzin zegarowych szkolenia teoretycznego (jednorazowo) dla całej grupy studentów oraz
- 3 godziny zegarowe szkolenia praktycznego dla jednego studenta.
2. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80412000-5 - Usługi szkół pilotażu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 164640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 164640,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 164640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krzysztof Pawełek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U „Royal-Star” Krzysztof Pawełek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8721006600

7.3.3) Ulica: Drogowców 7

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 164640,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.