eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Tarnowska › Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnegoOgłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWA TARNOWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 34

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6442105

1.5.8.) Numer faksu: 14 6422747

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dabrowatar.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowatar.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3264ecc-c4b0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3264ecc-c4b0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00197352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044811/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dofinansowanie dla zadania ze środków PROW na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141403

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.2.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego.” - zgodnie projektem technicznym, zaleceniami konserwatorskimi oraz kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót.

2. Zakres robót obejmuje:
Wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego.” zgodnie z załącznikiem nr 1 „Projektem budowlanym” oraz przedmiarem robót/kosztorysem ofertowym, polegającego m.in. na:
• Rozebraniu fragmentu nawierzchni z kostki brukowej,
• Wykonaniu robót ziemnych,
• Oczyszczeniu południowo – wschodniej ściany z zewnątrz,
• Dwukrotnym nałożeniu izolacji przeciwwilgociowej na ścianę zewnętrzną,
• Odcięciu napływających wód opadowych na zewnętrzną ścianę budynku poprzez wykonanie ścieku liniowego zbierającego wody opadowe z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
• Usunięciu spuchniętych tynków wewnątrz budynku technicznego OSK występujących na ścianach i posadzce,
• Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej posadzki i ścian,
• Odtworzeniu tynków z dodatkiem zaprawy wodoszczelnej,
• Odtworzeniu terakoty i powłok malarskich.

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz należy złożyć pisemne oświadczenie, że będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Podczas realizacji zadania należy przestrzegać zaleceń konserwatorskich – stanowiących załącznik do dokumentacji.

Należy przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji.

Do zakresu zadania należą dodatkowo:
- przeprowadzenie badań i prób końcowych dla całego zakresu robót i instalacji wykonanych w ramach zadania;
- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji, niezbędnych do odbioru zadania i użytkowania infrastruktury będącej przedmiotem zadania – jeżeli wymogi prawa tak stanowią;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 179056,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 238686,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 179056,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo-Budowlany Nowak Stanisław

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850036876

7.3.3) Ulica: Fryderyka Chopina, 3

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

7.3.5) Kod pocztowy: 33-200

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 179056,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-26

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.