eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Tarnowska › Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnegoOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWA TARNOWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 34

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6442105

1.5.8.) Numer faksu: 14 6422747

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dabrowatar.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowatar.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3264ecc-c4b0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044811/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dofinansowanie dla zadania ze środków PROW na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3264ecc-c4b0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl .
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. „Formularza do komunikacji” dostępnego w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III pkt 1 niniejszej SWZ.
4. Szczegółowe instrukcje użytkowania Platformy e-Zamówienia dostępne są na stronie internetowej platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponet-edukacyjny/ .
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3264ecc-c4b0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone zostały w Rozdziale III, pkt. 1, ppkt. 1 SWZ niniejszego postępowania.

1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zmówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady і warunki korzystania z Platformy e-Zmówienia określa Regulamin Platformy e-Zmówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
2) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych і wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych і przekazuje się, jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
4) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się, jako załącznik), lub
b) Jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").
5) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji").
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań і zawiadomień, zadawanie pytań і udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do wiadomości (przycisk „dodaj załącznik").
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu і jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrznym).
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych, jako załączniki do jednego formularza).
7) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zmówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji określa Regulamin Platformy e-Zmówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Dąbrowa Tarnowska; Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; tel. 14 642-27-75; fax 14 642-27-47; www.dabrowatar.pl .
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska jest Pan Dawid Więcek; tel. 14-642-27-75; e-mail: iod@dabrowatar.pl .
4. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: IZP.271.2.6.2023 pn.: „Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego”.
5. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w formularzu oferty.
8. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 16.4. powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 16.4. powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
9. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
• obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
• obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
10. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w formularzu oferty.
11. Pozostałe informacje znajdują się w Rozdziale I, ust. 1 SWZ niniejszego postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.2.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego.” - zgodnie projektem technicznym, zaleceniami konserwatorskimi oraz kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót.

2. Zakres robót obejmuje:
Wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego.” zgodnie z załącznikiem nr 1 „Projektem budowlanym” oraz przedmiarem robót/kosztorysem ofertowym, polegającego m.in. na:
• Rozebraniu fragmentu nawierzchni z kostki brukowej,
• Wykonaniu robót ziemnych,
• Oczyszczeniu południowo – wschodniej ściany z zewnątrz,
• Dwukrotnym nałożeniu izolacji przeciwwilgociowej na ścianę zewnętrzną,
• Odcięciu napływających wód opadowych na zewnętrzną ścianę budynku poprzez wykonanie ścieku liniowego zbierającego wody opadowe z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
• Usunięciu spuchniętych tynków wewnątrz budynku technicznego OSK występujących na ścianach i posadzce,
• Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej posadzki i ścian,
• Odtworzeniu tynków z dodatkiem zaprawy wodoszczelnej,
• Odtworzeniu terakoty i powłok malarskich.

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz należy złożyć pisemne oświadczenie, że będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Podczas realizacji zadania należy przestrzegać zaleceń konserwatorskich – stanowiących załącznik do dokumentacji.

Należy przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji.

Do zakresu zadania należą dodatkowo:
- przeprowadzenie badań i prób końcowych dla całego zakresu robót i instalacji wykonanych w ramach zadania;
- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji, niezbędnych do odbioru zadania i użytkowania infrastruktury będącej przedmiotem zadania – jeżeli wymogi prawa tak stanowią;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Gwarancja 40%
Razem : 100%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jeśli przedłoży wraz z ofertą dokument potwierdzający że jest wypisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
(dotyczy: wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) (Zamawiający żąda wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże posiadanie dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN, w tym co najmniej 100.000,00 PLN na 1 zdarzenie. Zamawiający wymaga przedłożenia kopii opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia zawodowego jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5-ciu lat wykonał co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. m.in. budowa, przebudowa, remont lub modernizacja kubaturowych obiektów użyteczności
publicznej o wartości co najmniej 200.000,00 zł każde, potwierdzone dowodami na należyte wykonanie robót.
b) W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie stawia warunków w prowadzonym postępowaniu.
c) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie potencjału kadrowego jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, w tym osobami z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie wykonawczym w specjalnościach: ogólnobudowlanej i drogowej.
Osoby sprawujące opisane samodzielne funkcje techniczne muszą także w okresie realizacji zadania należeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
(Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 6 i 7 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Na etapie składania oferty:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II
podrozdziałach 6 i 7 SWZ - oraz pozostałe wymienione w Rozdziale II, ust. 8, część A "Dokumenty składane razem z ofertą" SWZ niniejszego postępowania.
• Dokumenty składana na wezwanie:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - (ważność dokumentu – 6 miesięcy).
Zamawiający żąda wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową.
2) Kopię opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN, w tym co najmniej 100.000,00 PLN na 1 zdarzenie.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
3) Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających że te wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Wykaz musi zawierać co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. m.in. budowa, przebudowa, remont lub modernizacja kubaturowych obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 200.000,00 zł każde, potwierdzone dowodami na należyte wykonanie robót.
(Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty).
4) Wykaz osób (załącznik nr 8 do SWZ) skierowanych do realizacji zamówienia spełniających wymagania opisane w rozdziale II punkt 6 podpunkt 4) litera c) niniejszej specyfikacji, tj. dysponowanie osobą lub osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, w tym osobami z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie wykonawczym w specjalnościach:
ogólnobudowlanej i drogowej – wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających wydane uprawnienia oraz potwierdzeniem przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i opłacenia składki.

• Pozostałe informacje w Rozdziale II, ust. 8, część B SWZ niniejszego postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych; 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1). pieniądzu;
2). gwarancjach bankowych;
3). gwarancjach ubezpieczeniowych;
4). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5). pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej nr rachunku: 72 9462 0003 2001 0000 4226 0003 z dopiskiem „Wadium – postępowanie IZP.271.2.6.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1). musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2). z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3). powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4). termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5). w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6). beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Dąbrowa Tarnowska;
7). w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem,
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
• Warunki określone w zakresie wiedzy i doświadczenia winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
• Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) stanowią załącznik nr 5 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.
4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7. Projektowane postanowienia umowy przewidują m.in.:
- ryczałtową formą rozliczenia zadania,
- realizację płatności w jednej transzy, po zakończeniu realizacji i odbiorze zadania

• Ponadto:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach szczegółowo określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz na pisemny umotywowany wniosek
Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) Wykonawca może dokonywać zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego;
2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy,
b) niewywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,
c) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np.
rezygnacji itp.).
3) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy;
4) W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia;
5) Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego;
6) Wykonawca za zgodą Zamawiającego może zawrzeć umowę dotyczącą przedmiotu zamówienia z podwykonawcą nie zgłoszonym w treści oferty, po przeprowadzeniu procedur, opisanych w niniejszej umowie;
7) Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy na wniosek Wykonawcy w przypadku:
a) zawieszenia robót przez Zamawiającego- o czas zawieszenia robót
b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (gwałtowne opady deszczu, śniegu lub silny wiatr) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w STWiOR i obowiązującymi
normami, trwających nieprzerwanie przynajmniej przez okres 7 dni-o czas niesprzyjających warunków atmosferycznych.
8) W przypadku ustawowych zmian stawek podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny przy czym zmianie ulegną wyłącznie cen jednostkowe brutto, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zamawiający wymaga złożenia oferty na interaktywnym formularzu – udostępnionym na stronie postępowania za pomocą komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3264ecc-c4b0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b . Brak złożenia oferty we wskazanej formie powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.