eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › U/75/2023 USŁUGI-ŚWIADCZENIA MEDYCZNE OBEJMUJĄCE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIEOgłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
U/75/2023 USŁUGI-ŚWIADCZENIA MEDYCZNE OBEJMUJĄCE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142665904

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marsa 110

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-470

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/2rblog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Skarb Państwa - jednostka budżetowa, podsektor rządowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

U/75/2023 USŁUGI-ŚWIADCZENIA MEDYCZNE OBEJMUJĄCE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27885a7d-c94f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00196756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148534

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: U/75/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 47792,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi-świadczenia medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno – epidemiologiczne), badania diagnostyczne, laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, prowadzenia dyspensaryzacji w stosunku do żołnierzy - 2. Regionalna Baza Logistyczna - Skład Bezwola.
2. Wymogi, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wyszczególnione ilości zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania (https://portal.smartpzp.pl/2rblog).

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 22150,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi-świadczenia medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno – epidemiologiczne), badania diagnostyczne, laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, prowadzenia dyspensaryzacji w stosunku do żołnierzy - 2. Regionalna Baza Logistyczna - WT Pilawa.
2. Wymogi, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wyszczególnione ilości zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania (https://portal.smartpzp.pl/2rblog).

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 10602,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi-świadczenia medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno – epidemiologiczne), badania diagnostyczne, laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, prowadzenia dyspensaryzacji w stosunku do żołnierzy - 2. Regionalna Baza Logistyczna - Skład Warszawa / Sekcja Przechowywania Pomiechówek.
2. Wymogi, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wyszczególnione ilości zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania (https://portal.smartpzp.pl/2rblog).

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 15040,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19745,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19745,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19745,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5371960760

7.3.3) Ulica: ul. Terebelska 57-65

7.3.4) Miejscowość: Biała Podlaska

7.3.5) Kod pocztowy: 21-500

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19745,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.