eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Juchnowiec Kościelny › Zakup z dostawą kruszywa naturalnego oraz zakup tłucznia betonowego do remontów dróg gminnych.Ogłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup z dostawą kruszywa naturalnego oraz zakup tłucznia betonowego
do remontów dróg gminnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Juchnowiec Kościelny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659355

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Juchnowiec Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-061

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78653ea5-cfb3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup z dostawą kruszywa naturalnego oraz zakup tłucznia betonowego
do remontów dróg gminnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78653ea5-cfb3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00196742

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022202/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kryuszywa naturalnego i tłucznia betonowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160094

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INW.271.2.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. I Zakup z dostawą kruszywa naturalnego.
Przedmiotem zamówienia jest: zaopatrywanie w roku 2023 Gminy Juchnowiec Kościelny w kruszywo naturalne o frakcji 0-31,5 mm (pospółka drogowa) do remontów dróg gminnych.
Minimalna ilość pojedynczego zlecenia nie będzie mniejsza niż 30 ton.
Zamawiający będzie każdorazowo, w zależności od potrzeb, zlecał zakup danej partii surowca, za pomocą e-maila bądź telefonicznie. W zleceniu Zamawiający określi ilość zamawianego materiału oraz termin odbioru.
Termin dostawy kruszywa naturalnego nie będzie dłuższy niż 4 dni robocze, licząc od dnia wysłania zlecenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 119679,68 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zaopatrywanie w roku 2023 Gminy Juchnowiec Kościelny w tłuczeń betonowy o granulacji 0-50 mm do remontów dróg gminnych.
Minimalna ilość pojedynczego zlecenia nie będzie mniejsza niż 20 ton.
Zamawiający będzie każdorazowo, w zależności od potrzeb, zlecał zakup danej partii surowca, za pomocą e-maila bądź telefonicznie. W zleceniu Zamawiający określi ilość zamawianego materiału oraz termin odbioru.
Termin odbioru tłucznia nie będzie dłuższy niż 4 dni robocze, licząc od dnia wysłania zlecenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

4.5.5.) Wartość części: 281400,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA KACZANOWSKI JAROSŁAW KACZANOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5431804119

7.3.3) Ulica: UL. KILIŃSKIEGO 18

7.3.4) Miejscowość: BIELSK PODLASKI

7.3.5) Kod pocztowy: 17-100

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 147206,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA KACZANOWSKI JAROSŁAW KACZANOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5431804119

7.3.3) Ulica: UL. KILIŃSKIEGO 18

7.3.4) Miejscowość: BIELSK PODLASKI

7.3.5) Kod pocztowy: 17-100

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 346000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.