eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 1 w budynku przy ul.Słowackiego 8 w B-B wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń.Ogłoszenie z dnia 2023-04-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 1 w budynku przy ul.Słowackiego 8 w B–B wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 475 77 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-659a575a-c498-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 1 w budynku przy ul.Słowackiego 8 w B–B wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-659a575a-c498-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00196518

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037710/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi projektowe dla lokali i budynków stanowiących zasób Gminy Bielsko- Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140066

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGM/23/013/NJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 5500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej „dokumentacją”) robót budowlanych w lokalu mieszkalnym (pustostanie) nr 1 w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 8 w Bielsku – Białej, (zwanych dalej „robotami”) wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, obejmującej w szczególności:
a) projekt architektoniczno-budowlany i zagospodarowania działki / terenu,
b) projekt techniczny,
c) projekt wykonawczy, w tym szczegółowe kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne,
zwanymi dalej łącznie „dokumentacją projektową”,
2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót,
3) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i pozwoleń,
4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę / prawomocne zgłoszenia robót (jeżeli będzie wymagane),
5) pełnienie nadzoru autorskiego,
zwanych dalej łącznie „przedmiotem umowy”,
z uwzględnieniem wymagań określonych w opinii kominiarskiej nr 00840/2022 z dnia 07.06.2022 r. stanowiącej załącznik nr 10 do Specyfikacji i opinii konserwatorskiej nr WUOZ-MS/4164/3018/708/03 z dnia 17.12.2003 r. wydanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach – Delegatura w Bielsku – Białej stanowiącej załącznik nr 11 do Specyfikacji, a także ustalonych w koncepcji techniczno-kosztowej oraz innych uzgodnionych operatywnie przez strony ustaleń w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5904,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6642,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6396,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0-32 Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367299061

7.3.3) Ulica: Mazurska 14/9

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-500

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6396,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.