eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipno › Usługi utrzymania obiektów, których zarządcą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi utrzymania obiektów, których zarządcą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340443139

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kardynała Wyszyńskiego 47

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-600

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@puklipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.puklipno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/puklipno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka pawa handlowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi utrzymania obiektów, których zarządcą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7932c0f-d2b4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00196479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160293/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PUK.341-04TP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot postępowania obejmuje następujący zakres prac:
1) bieżące utrzymanie obiektów w należytym stanie wg wytycznych Zamawiającego,
2) bieżące utrzymanie terenów wyznaczonych tj. wykaszanie terenu, utrzymywanie porządku i czystości, uprzątnie terenu po wydarzeniach sportowych i imprezach,
3) prace przy nasadzeniach krzewów i utrzymaniu trawników na terenie miasta Lipna,
4) w okresie zimowym utrzymanie wyznaczonych odcinków dróg i chodników na terenie miasta Lipna w należytym standardzie.
5) pomoc administracyjna
6) sprzątanie biur i obiektów Zamawiającego
7) usługi miniładowarką gąsienicową
Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 6 – Projekt umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 918000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 918000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 918000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stowarzyszenie MX Lipno

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4660424240

7.3.3) Ulica: kard. Wyszyńskiego 63

7.3.4) Miejscowość: Lipno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-600

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 918000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.