eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbki › Przebudowa sieci napowietrznej, przyłączy napowietrznych i kablowych, zabezpieczenie sieci kablowej SN oraz budowa kanału technologicznego w związku z rozbudową ul. Jasnej w ZąbkachOgłoszenie z dnia 2023-04-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa sieci napowietrznej, przyłączy napowietrznych i kablowych, zabezpieczenie sieci kablowej SN oraz budowa kanału technologicznego w związku z rozbudową ul. Jasnej w Ząbkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Ząbki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269717

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Ząbki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zabki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa sieci napowietrznej, przyłączy napowietrznych i kablowych, zabezpieczenie sieci kablowej SN oraz budowa kanału technologicznego w związku z rozbudową ul. Jasnej w Ząbkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6bde9666-c4a9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00195632

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044414/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Jasnej w Ząbkach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140423

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPU.271.09.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane przebudową sieci napowietrznej, przyłączy napowietrznych i kablowych, zabezpieczeniem sieci kablowej SN oraz budową kanału technologicznego w związku z rozbudową ul. Jasnej w Ząbkach.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
 obsługę geodezyjną budowy,
 zabezpieczenie kabli SN-15kV, zgodnie z dokumentacją projektową:
 linii kablowej SN ZBK Oświata 1, odcinek 3xYHAKXS 120mm2 od stacji transformatorowej nr 12-0755 do stacji transformatorowej nr 121-3174,
 linii kablowej SN ZBK Ośrodek, odcinek HAKnFta 3x120mm2 od stacji ZBK do stacji transformatorowej nr 12-0573,
 linii kablowej SN ZBK Polenergia, odcinek 3xXUHAKXS 240mm2 od stacji ZBK do stacji PZO nr 12-3219,
 przebudowę istniejącej sieci napowietrznej i kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz oświetlenia ulicznego,
 budowę kanału technologicznego – przy budowie kanału technologicznego należy uwzględnić ułożenie 3 rur pustych i 1 prefabrykowanej rury z wiązką mikrorurek 7x10x1,0
 roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki,
 roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku,
 końcową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów.
Zamawiający informuje, iż powyższe prace Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić w koordynacji w wykonawcą rozbudowy drogi w ul. Jasnej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 SWZ), przedmiary (załącznik nr 5 do SWZ), dokumentacja (załącznik nr 6 SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45247110-4 - Budowa kanałów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2) ustawy Pzp., „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 11 kwietnia br. wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Do wyznaczonego dnia, tj. 18.04.2023 r. godz. 15:00 Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów. W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp., wezwał do ich złożenia. Wykonawca ponownie do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. 25.04.2023 r. godz. 12:00 nie złożył dokumentów. W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.