eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Wykonanie rob鏒 brukarskich na terenie Witkowa - ul. S這neczna, Sosnowa, Jod這wa i M造雟kaOg這szenie z dnia 2021-09-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Wykonanie rob鏒 brukarskich na terenie Witkowa - ul. S這neczna, Sosnowa, Jod這wa i M造雟ka

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Gnie幡ie雟ka

1.5.2.) Miejscowo嗆: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koni雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 614778194

1.5.8.) Numer faksu: 614778855

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wykonanie rob鏒 brukarskich na terenie Witkowa - ul. S這neczna, Sosnowa, Jod這wa i M造雟ka

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-ebf289fa-0a1e-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00195584

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-09-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00000374/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Przebudowa chodnik闚 na terenie Gminy i Miasta Witkowo

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00165797/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITz.271.14.2021

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 385709,69 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

Cz窷 1

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 1- ul. S這neczna
W ramach inwestycji wykona nale篡 chodnik z kostki betonowej szeroko軼i podstawowej 2,0m kt鏎y w cz窷ci p馧nocnej 陰czy si z istniej帷ym chodnikiem w pasie drogi powiatowej. Przy drodze powiatowej zaprojektowane zosta這 przej軼ie dla pieszych wraz z peronem po przeciwnej stronie jezdni drogi gminnej 陰cz帷ym si z istniej帷ym chodnikiem zlokalizowanym po po逝dniowej stronie ulicy Warszawskiej. W ci庵u chodnika zaprojektowano dwa zjazdy indywidualne o szeroko軼i 4,0m wykonane z kostki betonowej koloru grafitowego. Chodnik oddzielony jest od jezdni kraw篹nikiem betonowym wysokim 15x30x100, od strony posesji zaprojektowano obrze瞠 betonowe 8x30x100. Na d逝go軼i dzia趾i 1064/2 zaprojektowano zatok postojow z kostki betonowej o szeroko軼i 3,0m kt鏎 nale篡 wyd逝篡 do 5,0 m (zgodnie z odr瑿n dokumentacj projektow zagospodarowania terenu wok馧 obiektu t篹ni). Zatok postojow wydzielono kraw篹nikiem najazdowym 15x22x100 oraz od strony jezdni opornikiem zatopionym 12x25x100. Po陰czenie z jezdni drogi gminnej wyokr庵lono 逝kiem ko這wym o promieniu R=7,0m. Ca趾owita d逝go嗆 zatoki postojowej to 26,0m. Zaprojektowano r闚nie 軼iek przykraw篹nikowy 2-rz璠owy z kostki betonowej gr. 8cm. W ramach inwestycji przewidziana zosta豉 r闚nie zmiana geometrii istniej帷ego 逝ku ko這wego na drodze gminnej. W celu poprawy bezpiecze雟twa zaprojektowano poszerzenie jezdni w obr瑿ie 逝ku ko這wego do szeroko軼i 5,65m. Zewn皻rzna kraw璠 逝ku ko這wego b璠zie mia豉 warto嗆 promienia R=15,0m. Zmiana geometrii zwi您ana z poszerzeniem istniej帷ej jezdni zostanie wykonana r闚nie na odcinku 61,5m przed 逝kiem ko這wym w celu likwidacji istniej帷ego pasa zieleni o nieregularnym kszta販ie. Wzd逝 chodnika zaprojektowano wymian istniej帷ej w-wy 軼ieralnej w pasie 1,0m.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45112730-1 - Roboty wzakresie kszta速owania dr鏬 iautostrad

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 154799,82 PLN

Cz窷 2

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 2 - ul. Sosnowa, Jod這wa
W ramach inwestycji zaprojektowany zosta chodnik z kostki betonowej szeroko軼i podstawowej 2,0m zlokalizowany przy istniej帷ym kraw篹niku betonowym. Na skrzy穎waniu ulic Modrzewiowej oraz Sosnowej zaprojektowano fragment chodnika, kt鏎y stanowi b璠zie doj軼ie do istniej帷ej wiaty przystankowej. W rejonie skrzy穎wania zaprojektowano r闚nie dwa przej軼ia dla pieszych. Pierwsze w ul. Modrzewiowej na istniej帷ym chodniku w kierunku wiaty przystankowej, drugie na ko鎍u 逝k闚 skrzy穎wania w ul. Sosnowej. Na ca貫j d逝go軼i ulicy Sosnowej chodnik szer. 2,0m projektowany jest po lewej stronie jezdni do skrzy穎wania z ul. Jod這w, gdzie zaprojektowano przej軼ie dla pieszych. W ulicy Jod這wej chodnik szer. 2,0m projektowany jest po prawej stronie jezdni do po陰czenia z istniej帷ym przy granicy pasa drogowego drogi gminnej. W ko鎍owym odcinku ul. Sosnowej od km 0+207,60 zaprojektowany zosta chodnik w odsuni璚iu od jezdni o szeroko軼i podstawowej 1,5m. Chodnik 陰czy si z istniej帷ym na ko鎍u ulicy w km 0+264,0. Chodniki wydzielone s jedno lub obustronnie obrze瞠m betonowym 8x30x100.
W ci庵u projektowanego chodnika w miejscu istniej帷ych zaprojektowano zjazdy indywidualne na posesje z kostki betonowej o szeroko軼iach dostosowanych do istniej帷ych bram wjazdowych. Zjazdy projektowane s na szeroko軼i chodnika. W dalszej cz窷ci pasa drogowego zjazdy pozostan bez zmian (z wykorzystaniem istniej帷ej nawierzchni utwardzonej, kt鏎a w razie potrzeby podlega b璠zie regulacji wysoko軼iowej).
W oznaczonych na PZT lokalizacjach nale篡 wymieni istniej帷y wysoki kraw篹nik na zjazdach na kraw篹nik najazdowy 15x22x100.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45111240-2 - Roboty wzakresie odwadniania gruntu

45112730-1 - Roboty wzakresie kszta速owania dr鏬 iautostrad

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 189074,22 PLN

Cz窷 3

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 3 - ul. M造雟ka
W ramach inwestycji wykona nale篡 przebudow si璕acza ul. M造雟kiej (ETAP IV).
W chwili obecnej droga (si璕acze) posiadaj nawierzchni ze szlaki. Droga nie jest dostosowana do ruchu, wymaga przebudowy i wzmocnienia. Jako nawierzchni jezdn nale篡 wykona nawierzchnie z kostki ekologicznej EKO. Ca趾owita d逝go嗆 drogi wynosi 35 m a szeroko嗆 4m. W zakres rob鏒 wchodzi: obramowanie jezdni – kraw篹nik najazdowy 15x22cm i opornik betonowy 12x25cm, podbudowa jezdni t逝czniowa, nawierzchnia jezdni – kostka ekologiczna EKO

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45233252-0 - Roboty wzakresie nawierzchni ulic

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 41835,65 PLN

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

Cz窷 1

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 1)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Ca這嗆 post瘼owania uniewa積iono ze wzgl璠u na to, 瞠 cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni窺z cen przewy窺za kwot, kt鏎 zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia, chyba 瞠 zamawiaj帷y mo瞠 zwi瘯szy t kwot do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W cz窷ci 1 zamawiaj帷y nie mia wa積ej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

Cz窷 2

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 2)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni窺z cen przewy窺za kwot, kt鏎 zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia, chyba 瞠 zamawiaj帷y mo瞠 zwi瘯szy t kwot do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 491899,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 491899,73 PLN

Cz窷 3

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 3)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni窺z cen przewy窺za kwot, kt鏎 zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia, chyba 瞠 zamawiaj帷y mo瞠 zwi瘯szy t kwot do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 98242,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 98242,12 PLN

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.