eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grójec › Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 59b w GrójcuOgłoszenie z dnia 2023-04-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 59b w Grójcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Grójecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Piłsudskiego 59

1.5.2.) Miejscowość: Grójec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 665 11 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 665 11 47

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@grojec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.grojec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://spgrojec.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 59b w Grójcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da6016cd-bcbb-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00194388

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014406/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 59b w Grójcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124897

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZPiRP.272.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 165284,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 59B w Grójcu.
W zakres prac wchodzi ocieplenie ścian budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana podokienników zewnętrznych.
Ściany budynku (370,83 m2) ocieplone będą styropianem EPS 70/040 gr. 15 cm z tynkiem silikonowym gr 1,50 mm. Tynk cokołu będzie wykonany jako żywiczny.
Okna pomieszczenia archiwum z PCV (5,74 m2), projektuje się jako antywłamaniowe kl. RC2 z szybą P4, dwukomorową, profil minimum pięciokomorowy. Współczynnik dla okien K=0,90 W/m2K. Pozostałe okna (4,45 m2 ) standardowe o identycznych parametrach cieplnych.
Drzwi wejściowe do archiwum antywłamaniowe kl. RC4, dwuskrzydłowe, pełne, ościeżnica ceowa lub kątowa z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydła płaszczowe z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm, o grubości 65 mm
z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3. 6 łożyskowanych zawias, 6 blokad przeciwwyważeniowych, zamek centralny rozporowy w klasie 7, 2 kant rygle manualne lub automatyczne. Lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL 7016.
Pozostałe drzwi zewnętrzne z zachowaniem parametrów cieplnych K=1,3 W/m2K, również w kolorze RAL 7016, z zamkiem patentowym i samozamykaczem.
Podokienniki zewnętrzne blaszane z blachy powlekanej gr. min 0,5 mm w kolorze RAL 7016 lub 9010 wg uzgodnień z inwestorem.

UWAGA! Budynek posiada zewnętrzną instalację odgromową. Zgodnie ze sztuką budowlaną w ramach docieplenia ścian przewody odprowadzające należy zdemontować i po wprowadzeniu w rurkę grubościenną PCV schować pod ocieplenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45320000-6 - Roboty izolacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 151503,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 296642,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 151503,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATS – DOCIEPLENIA wspólnik spółki cywilnej Firma Handlowo Usługowa TRANS-AR Adamiec Andrzej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 672738685

7.3.3) Ulica: Chrustki 53B

7.3.4) Miejscowość: Szydłowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 26-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 151503,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.