eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chąśno › Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy ChąśnoOgłoszenie z dnia 2023-04-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy Chąśno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHĄŚNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 55

1.5.2.) Miejscowość: Chąśno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-413

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838-14-23

1.5.8.) Numer faksu: 46 838-14-23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminachasno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachasno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bbfa261b-bb89-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy Chąśno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbfa261b-bb89-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00194278

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00089255/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy Chąśno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest dofinansowane w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121459

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RPG.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy Chąśno”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na dostosowaniu budynku Urzędu Gminy w Chąśnie dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
3. Zakres robót obejmuje w szczególności:
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
- przebudowę schodów zewnętrznych,
- wykonanie zadaszenia nad schodami budynku,
- remont elewacji budynku,
- wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku,
- wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej,
- przebudowę stopni schodów wewnętrznych,
- wymianę nawierzchni schodów i korytarza na płytki gresowe antypoślizgowe,
- remont toalety,
- wymianę drzwi wewnętrznych,
- dostawę, montaż i uruchomienie platformy schodowej wewnętrznej,
- dostawę krzesła ewakuacyjnego,
- montaż urządzenia do obsługi osób słabo słyszących (pętla indukcyjna),
- montaż oznaczeń informacyjno-dotykowych dla osób z niepełno sprawnościami,
- roboty wykończeniowe,
- roboty towarzyszące,
- roboty pomiarowe (obsługa geodezyjna)
4. Prace związane z realizacją zamówienia będą prowadzone na funkcjonującym obiekcie Urzędu Gminy w Chąśnie. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić je w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników Zamawiającego.
5. Gwarancja:
5.1. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia wynosi min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz stanowi kryterium oceny ofert.
5.2. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny).
5.3. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w § 11 Projektu umowy – Załączniku Nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 - Instalowanie wind

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 515570,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 958835,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 515570,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOM-BUD Tomasz Mroczkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 666-190-45-17

7.3.3) Ulica: ul. Sosnowa 3

7.3.4) Miejscowość: Domaniewice

7.3.5) Kod pocztowy: 99-434

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 515570,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.