eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siennica › Modernizacja stadionu gminnego w SiennicyOgłoszenie z dnia 2022-06-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja stadionu gminnego w Siennicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIENNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582782

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mińska 33

1.5.2.) Miejscowość: Siennica

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-332

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 757 20 20

1.5.8.) Numer faksu: 25 757 20 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ugsiennica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugsiennica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-369e2eaf-d050-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja stadionu gminnego w Siennicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-369e2eaf-d050-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00193226

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011855/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja stadionu gminnego w Siennicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153988/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.9.2022.JC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie boiska sportowego w Siennicy:
1.1 sieci kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2 na projektowanych stanowiskach słupowych;
1.2 Sieci kablowej monitoringu;
1.3 Systemu nagłośnienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej zwana ustawą Pzp, unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu oferta z najniższą ceną to oferta z kwotą 405 614,64 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 197 814,01 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania na wyżej wymienionej podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 405614,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 405614,64 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.