eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulic Słonecznej, Rybackiej, Parkowej, Spacerowej i Makowej w m. Jarosławiec"Ogłoszenie z dnia 2023-04-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic Słonecznej, Rybackiej, Parkowej, Spacerowej i Makowej w m. Jarosławiec”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Postomino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Postomino 30

1.5.2.) Miejscowość: Postomino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-113

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@postomino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d66eccfb-c7bf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic Słonecznej, Rybackiej, Parkowej, Spacerowej i Makowej w m. Jarosławiec”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d66eccfb-c7bf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00192827

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041682/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dokumentacja projektowa: Przebudowa ulic Społecznej, Rybackiej, Parkowej, Makowej i Spacerowej w m. Jarosławiec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146186

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2023.SS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy/przebudowy dróg gminnych wraz z mapami do celów projektowych oraz badaniami podłoża gruntowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Słonecznej, Rybackiej, Parkowej, Spacerowej i Makowej w m. Jarosławiec”. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 1)Rozbudowy/przebudowy ulic Słonecznej, Rybackiej, Spacerowej, Parkowej w m. Jarosławiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. siecią oświetlenia drogowego, siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Aktualnie ww. ulice wykonane są z kostki brukowej betonowej (jezdnia i chodniki). W ramach zadania planowana jest rewitalizacja i przebudowa nawierzchni drogowych - należy zaprojektować nawierzchnię z prefabrykowanych elementów betonowych (kostka/płytki betonowe). 2) Budowę ul. Makowej wraz z włączeniem w ul. Szkolą wraz z infrastrukturą towarzyszącą
tj. oświetleniem drogowym i przebudową kanalizacji deszczowej. Aktualnie ul. Makowa jest drogą gruntową nieulepszoną. W ramach zadania należy zaprojektować wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z prefabrykowanych elementów betonowych (kostka/płytki betonowe), przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia drogowego. 3.Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w wersji elektronicznej, pliki w formacie PDF i rysunki w wersji DWG oraz kosztorysy w wersji PDF i edytowalnej (rds lub ath) oraz w formie papierowej w ilości:
1) projekt zagospodarowania terenu – po 6 egz.,
2) projekt techniczny – po 6 egz.,
3) projekt zagospodarowania zieleni (nasadzeń zieleni) – po 6 egz.,
4) projekt stałej organizacji ruchu – po 6 egz.,
5) przedmiary robót – po 2 egz.,
6) kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.,
7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż – po 3 kpl.
wraz z pisemnym oświadczeniem o jej kompletności.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnień i decyzji dla w/w zadania, w szczególności:
1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po dostarczeniu przez Wykonawcę - kartę informacyjną przedsięwzięcia (z mapą ewidencyjną z zaznaczeniem obszaru oddziaływania oraz inwentaryzacją biologiczną) zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z wymogami zawartymi w art. 3 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) – niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również w wersji elektronicznej. Wykaz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. – Dz.U. z 2019 r., poz.1839 - o ile będzie konieczna do uzyskania
W przypadku nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia w/w raportu,
2) decyzji pozwolenia wodnoprawnego o ile będzie konieczna do uzyskania;
3) uzyskanie pozytywnej opinii Narady Koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Sławnie,
4) uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinkę drzew - o ile będzie wymagana,
5) uzyskanie pozytywnego uzgodnienia stałej organizacji ruchu,
6) uzyskanie innych niezbędnych opinii i uzgodnień oraz warunków technicznych wymaganych przepisami prawa w toku czynności projektowych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do: 1)wykonania mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, wraz ze wskazaniem aktualnych punktów granicznych osnowy dla przedmiotowego zadania (wskazanie w terenie), 2)wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego (otwory pomiarowe o głębokości min. 3.0 m – wykonanie min. 10 otworów). 6. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176). 7. Dokumentację projektową należy podzielić na osobne etapy projektowe względem ulic. 8.Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną, wielobranżową koncepcję opracowania wraz z planem zagospodarowania terenu do uzgodnienia, która będzie podstawą opracowania dokumentacji projektowej. W opracowaniach koncepcyjnych należy zamieścić opis proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. Wykonawca przedłoży koncepcję w terminie 40 dni od daty podpisania umowy. Opracowanie koncepcji należy poprzedzić uzgodnieniem z Zamawiającym. Zamawiający dokona uzgodnienia koncepcji nie później niż w terminie 21 dni od daty przekazania w/w opracowania. 9.Projekty i kosztorysy z przedmiarami robót należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 10.Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania zamawiającemu pełnej dokumentacji projektowej potwierdzającej złożenie dokumentacji projektowej w terminie. Zamawiający w terminie 14 dni od złożenia dokumentacji projektowej zweryfikuje ja i dokona odbioru dokumentacji protokołem odbioru.
11.Cała dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać nazw handlowych, znaków towarowych wraz z nazwami firm. Dokumentacja projektowa winna być wykonana bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę chyba że, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń - wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt zostanie uznany za równoważny. 12. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do sporządzania aktualizacji kosztorysów objętych przedmiotem umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego autor dokumentacji projektowej zobowiązany jest od udzielenia odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców – związanych z przyjętymi w dokumentacji technicznej rozwiązaniami projektowymi. 14.Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 71320000-7. 15. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 307500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 307500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "Pro-Trans Consuting" Ireneusz Sinica

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8541692054

7.3.3) Ulica: ul. Wiejska 9

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.