eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzia這szyce › "Zagospodarowanie odpad闚 komunalnych z nieruchomo軼i zamieszka造ch z terenu Gminy Dzia這szyce"Og這szenie z dnia 2021-09-25

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
„Zagospodarowanie odpad闚 komunalnych z nieruchomo軼i zamieszka造ch z terenu Gminy Dzia這szyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA DZIAΜSZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009768

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Skalbmierska 5

1.5.2.) Miejscowo嗆: Dzia這szyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-440

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 鈍i皻okrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-j璠rzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413526010

1.5.8.) Numer faksu: 413526010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@dzialoszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.dzialoszyce.eobip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie odpad闚 komunalnych z nieruchomo軼i zamieszka造ch z terenu Gminy Dzia這szyce”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-91da454d-1e3a-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00192416

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-09-25

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00007003/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.3 Zagospodarowanie odpad闚 komunalnych z nieruchomo軼i zamieszka造ch z terenu Gminy Dzia這szyce (w tym z PSZOK)

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/dzialoszyce/proceedings

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dzialoszyce/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dzialoszyce
2. W celu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si, aby komunikacja mi璠zy
zamawiaj帷ym a wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij
wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”.
Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat
ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆
do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do
zamawiaj帷ego.
3. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
po鈔ednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, b璠zie przekazywana w formie elektronicznej za po鈔ednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowi您ek sprawdzania komunikat闚 i wiadomo軼i
bezpo鈔ednio na platformazakupowa.pl przes豉nych przez zamawiaj帷ego, gdy system powiadomie
mo瞠 ulec awarii lub powiadomienie mo瞠 trafi do folderu SPAM.
5. Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 31 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla
dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okre郵a niezb璠ne wymagania
sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.: sta造 dost瘼 do sieci Internet
o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
Og這szenie nr 2021/BZP 00060428/01 z dnia 2021-05-20 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0.,
w陰czona obs逝ga JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y
format plik闚 .pdf,
Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si za pomoc protoko逝 TLS 1.3.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego
Urz璠u Miar.
6. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego:
akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zak豉dce „Regulamin" oraz uznaje go za wi捫帷y,
zapozna i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚 dost瘼nej pod linkiem.

3.7.) Adres strony internetowej, pod kt鏎ym s dost瘼ne narz璠zia, urz康zenia lub formaty plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: https://platformazakupowa.pl/pn/dzialoszyce/proceedings

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dzia這szyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dzia這szyce.
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog Pa雟two kontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p騧n. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z 鈔odk闚 UE przez okres przedawnienia roszcze i przechowywania okre郵onych w przepisach odr瑿nych w tym przepisach archiwalnych.
 obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
 nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocze郾ie Zamawiaj帷y przypomina o ci捫帷ym na Pani/Panu obowi您ku informacyjnym wynikaj帷ym z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazane zostan Zamawiaj帷emu w zwi您ku z prowadzonym post瘼owaniem i kt鏎e Zamawiaj帷y po鈔ednio pozyska od Wykonawcy bior帷ego udzia w post瘼owaniu, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z w陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKRiO.II.7624.25.21

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zagospodarowanie odpad闚 komunalnych z nieruchomo軼i
zamieszka造ch z terenu Gminy Dzia這szyce (w tym z PSZOK) w spos鏏 zapewniaj帷y
osi庵niecie odpowiednich poziom闚 recyklingu, przygotowania do ponownego u篡cia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji przekazywanych
do sk豉dowania zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Zagospodarowanie odpad闚
obejmuje odpady komunalne gromadzone w spos鏏 selektywny i zmieszany.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90500000-2 - Us逝gi zwi您ane zodpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511200-4 - Us逝gi gromadzenia odpad闚 pochodz帷ych zgospodarstw domowych

90533000-2 - Us逝gi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Oferta musi zawiera ostateczn, sumaryczn cen za ca造 przedmiot
zam闚ienia z rozbiciem na rodzaje odpad闚 wskazane w formularzu ofertowym. Cena za ka盥y z
rodzaj闚 odpad闚 ma by okre郵ona za 1/Mg. W ka盥ej cenie jednostkowej rodzaju odpadu nale篡
uwzgl璠ni wszystkie koszty okre郵one SWZ w celu osi庵ni璚ia zak豉danych rezultat闚. W cenie
nale篡 r闚nie uwzgl璠ni wszystkie op豉ty i podatki (tak瞠 podatku od towar闚 i us逝g) oraz
ewentualne upusty i rabaty. W cenie oferty nale篡 uwzgl璠ni koszty zwi您ane z dodatkowymi
us逝gami, kt鏎e s punktowane
w kryteriach oceny ofert.
2. Cen oferty nale篡 okre郵a z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku.
3. Podana w ofercie cena musi uwzgl璠nia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w
niniejszej specyfikacji oraz obejmowa wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytu逝 nale積ej
oraz zgodnej z obowi您uj帷ymi przepisami realizacji przedmiotu zam闚ienia.
4. Rozliczenia mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc b璠 prowadzone w z這tych polskich.
5. W przypadku rozbie積o軼i pomi璠zy cen podan cyfrowo a s這wnie, jako warto嗆 w豉軼iwa
zostanie przyj皻a cena podana s這wnie.
6. Je瞠li zosta豉 z這穎na oferta, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u zamawiaj帷ego obowi您ku
podatkowego zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g, to Wykonawca
wraz z ofert sk豉da o tym informacj wskazuj帷 nazw (rodzaj) towaru lub us逝gi, kt鏎ych dostawa lub
鈍iadczenie b璠zie prowadzi do jego powstania, oraz wskazuj帷 ich warto嗆 bez kwoty podatku, a
tak瞠 wskazuj帷 stawk podatku od towar闚 i us逝g, kt鏎a zgodnie z wiedz wykonawcy, b璠zie mia豉
zastosowanie. - Niez這瞠nie przez Wykonawc informacji b璠zie oznacza這, 瞠 taki obowi您ek nie
powstaje.
7. W okoliczno軼iach o kt鏎ych mowa w ust. 7 Zamawiaj帷y w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, kt鏎y mia豚y obowi您ek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Automatyczny system wydzielania poszczeg鏊nych frakcji z odpad闚

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy
1) spe軟iaj okre郵one w Rozdziale V. SWZ warunki udzia逝 w post瘼owaniu
2) nie podlegaj wykluczeniu.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, opisanym w ust. 1
pkt 1, 2 i 4 Rozdzia VI SWZ, (art. 108 ust. 1 pkt 1 , 2 i 4 ustawy Pzp) sporz康zonej nie wcze郾iej ni 6
miesi璚y przed jej z這瞠niem;
2) o鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 5 Rozdzia VI SWZ, o braku
przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 t.j.), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n
ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o
przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi
przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – za陰cznik nr 3 do SWZ;
3) o鈍iadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;
4) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie
zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie opisanym w ust. 2. pkt. 1 Rozdzia VI SWZ (art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w
przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da
z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o
dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e
porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
5) za鈍iadczenia albo innego dokumentu w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du
Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z
op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie opisanym w ust. 2.pkt. 1
Rozdzia VI SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed
jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub
zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚
potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do
udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i
nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
6) po鈍iadczonej za zgodno嗆 kopii wpisu do BDO (Baza Danych o Odpadach) prowadzonego przez
Marsza趾a Wojew鏚ztwa na podstawie art. 49 ustawy o odpadach;
7) kopii aktualnej decyzji wydanej przez w豉軼iwy organ na podstawie Ustawy o odpadach z dnia z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach uprawniaj帷ej do przetwarzania odpad闚 komunalnych;
8) dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w
zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia ( zgodnie z warunkiem udzia逝 opisanym w Rozdziale V pkt 5 SWZ).

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje zmiany zawartej umowy na zasadach okre郵onych w art. 454 oraz zgodnie
z zapisami za陰cznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i tej umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-10-04 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale篡 umie軼i na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dzialoszyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-04 11:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.