eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Badanie ewaluacyjne działalności Agencji Badań Medycznych w zakresie finansowania niekomercyjnych badań klinicznych.Ogłoszenie z dnia 2021-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Badanie ewaluacyjne działalności Agencji Badań Medycznych w zakresie finansowania niekomercyjnych badań klinicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382836515

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Moniuszki 1A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-014

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 270 70 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@abm.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://abm.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.abm.gov.pl/bip/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


osoba prawna utworzona na podstawie odrębnej ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Badanie ewaluacyjne działalności Agencji Badań Medycznych w zakresie finansowania niekomercyjnych badań klinicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25840cc5-e4b0-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192412

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011462/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Badania ewaluacyjne (postępowanie w częściach)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00135721/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ABM-ZP-4/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 325000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 118584,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego działalności Agencji Badań Medycznych w zakresie finansowania niekomercyjnych badań klinicznych, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79419000-4 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 145140,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 287820,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 145140,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EU-CONSULT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 221038661

7.3.3) Ulica: Toruńska 18C/D

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-747

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 145140,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.