eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Realizacja robót budowlanych dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w ŁodziOgłoszenie z dnia 2021-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Realizacja robót budowlanych dla
Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rojna 20

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-134

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzyczna.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzyczna.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.e-cea.pl/1308/zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja robót budowlanych dla
Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-864ce333-ec70-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192394

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00096064/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Ogrodzenie terenu wraz z niezbędnymi pracami budowlano – instalacyjnymi w nowobudowanym budynku ZSM im. S. Moniuszki

1.1.2 Przebudowa placu zabaw przy ZSM im. S Moniuszki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00138827/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSM.241.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie ogrodzenia terenu ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi.
2. Roboty budowlane prowadzone będą na terenie posesji Zamawiającego znajdującej się w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis planowanej inwestycji zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) – stanowiący załączniki nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

4.5.5.) Wartość części: 315010,64 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przebudowa placu zabaw przy ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi.
2. Roboty budowlane prowadzone będą na terenie posesji Zamawiającego znajdującej się w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis planowanej inwestycji zawiera OPZ – stanowiący załączniki nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233228-3 - Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.5.5.) Wartość części: 128053,16 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 387347,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 387347,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 387347,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9491462825

7.3.3) Ulica: Bohaterów Monte Cassino 40

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Część robót ogólnobudowlanych

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 387347,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 157158,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 207870,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 157158,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9491462825

7.3.3) Ulica: Bohaterów Monte Cassino 40

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Część robót ogólnobudowlanych

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 157158,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.