eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: "Nowe kierunki - nowe możliwości.Ogłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: „Nowe kierunki – nowe możliwości.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Łódzkie/Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368022090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętego Antoniego

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 724 27 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckutomaszow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckutomaszow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zsipowltomaszow.bip.wikom.pl/strona/zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: „Nowe kierunki – nowe możliwości.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c6e9f76-fb44-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00090669/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyposażenia-pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

RPLD.11.03.01-10-0007/20 „Nowe kierunki – nowe możliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00146764/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RPLD.26.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 145737 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr I: Zakup, dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sali technika sterylizacji
medycznej,
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 A do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

44600000-6 - Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły

4.5.5.) Wartość części: 50162 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr II: Zakup, dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sali technika usług
kosmetycznych,
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 B do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.5.) Wartość części: 30180 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr III: Zakup, dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sali higienistki
stomatologicznej,
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 C do SWZ;

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

4.5.5.) Wartość części: 50685 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr IV: Zakup, dostawa mebli do sal dydaktycznych,
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 D do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 14710 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31789,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37478,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31789,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ONE PLEX Katarzyna Bendig

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5922112891

7.3.3) Ulica: Kamierowska 11A

7.3.4) Miejscowość: Skarszewy

7.3.5) Kod pocztowy: 83-250

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32795,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16488,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16488,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16488,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ONE PLEX Katarzyna Bendig

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5922112891

7.3.3) Ulica: Kamierowska 11A

7.3.4) Miejscowość: Skarszewy

7.3.5) Kod pocztowy: 83-250

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16488,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.