eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Usługi weterynaryjne dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu"Ogłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi weterynaryjne dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OGRÓD ZOOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632100057

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaprala Wojtka 3

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-063

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wgpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zoo.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi weterynaryjne dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ece428f9-1d1f-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001118/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługi weterynaryjne dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/217

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/217

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (za pomocą platformy „Asystent Postępowania”, dostępnej pod adresem https://postepowania.pl/ oraz poczty elektronicznej), przy czym ofertę można złożyć tylko za pomocą platformy „Asystent postępowania”.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane pod następującym adresem strony internetowej https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/217

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na platformie „Asystent postępowania” oraz zaakceptować Regulamin korzystania ze wskazanej platformy. Instrukcja założenia konta dla Wykonawcy i złożenia oferty oraz wskazany Regulamin znajduje się pod wskazanym w pkt 3. adresem.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Pozostałe wymogi techniczne wskazane są w Regulaminie dostępnym pod adresem wskazanym w pkt. 3.

6. Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie „Asystent postępowania”.

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Wraz z ofertą wykonawca przekazuje:
a) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b) Wykaz osób stanowiący załącznik nr 4 (składany do oferty),
c) Wykaz osób stanowiący załącznik nr 4a (składany do oferty),
d) Wykaz osób stanowiący załącznik nr 4b (składany do oferty),

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą zostać złożone w osobnym pliku. Załączniki takowe należy przekazywać wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zalecamy także, aby wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować je do jednego pliku archiwum (ZIP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogród Zoologiczny, ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań, e-mail: sekretariat@zoo.poznan.pl, fax: 61 8773 533;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Ogrodzie Zoologicznym jest Pani Monika Danielak-Romańczyk adres email: monika_danielak@um.poznan.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dużej woliery dla ptaków na terenie Starego Zoo”, prowadzonym w trybie podstawowym.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
f) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SAT/271/10/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie usług weterynaryjnych dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Usługi będą obejmowały zwierzęta zarówno w tzw. Nowym ZOO przy ul. Krańcowej, jak i zwierzęta w tzw. Starym ZOO przy ul. Zwierzynieckiej.

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających w Ogrodzie Zoologicznym polegającej na profilaktyce, diagnozowaniu oraz wykonywaniu zabiegów leczniczych.

Przykładowy katalog zwierząt, które zostaną objęte usługami weterynaryjnymi znajduje się na stronie internetowej ZOO w formie mapki poglądowej (https://zoo.poznan.pl/mapa-nowe-zoo/)

Obowiązki wykonawcy w zakresie opieki weterynaryjnej będą dotyczyć w szczególności następujących dziedzin:
1. ortopedii – w szczególności leczenia złamań i urazów kończyn, wszczepianie endoprotez,
2. chirurgii– w szczególności leczenie laparoskopowe, sterylizacja, kastracja,
3. stomatologii – w szczególności: leczenie kanałowe, ekstrakcja zębów, plombowanie, ortodoncja i korekta zgryzu
4. pobierania materiału do badań– w zależności od potrzeby Wykonawca będzie pobierał próbki do analiz i przesyłał do laboratorium referencyjnego posiadającego certyfikaty akredytacji zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17025: 2005 i dokonywał ich analizy, dotyczy wszystkich rodzajów próbek – histopatologicznych, parazytologicznych, mikrobiologicznych oraz do badań molekularnych i immunologicznych.
5. sedacji, anestezji zwierząt w tym zwierząt egzotycznych – np. antylop, kotowatych, nosorożców, żyraf, słoni.

Zamawiający wskazuje, że wykonywanie usług weterynaryjnych (w tym zabiegów) będzie odbywać się na terenie gabinetu weterynaryjnego ZOO w wolierach, w stajniach i na wybiegach. W wyjątkowych sytuacjach tj. w szczególności, gdy nastąpi konieczność zapewnienia sali operacyjnej lub diagnostyki tomograficznej Wykonawca zapewnia miejsce w którym świadczone będą usługi weterynaryjne. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do zapewnienia sterylnych warunków, zgodnie z wszelkimi normami oraz zapewnienia hospitalizacji zwierzęcia/zwierząt w miejscu leczenia.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy po wykonanych zabiegach (objętych przedmiotem zamówienia) wystąpią u zwierzęcia powikłania pozabiegowe/pooperacyjne, Wykonawca zobowiązany będzie do leczenia zwierzęcia bez dodatkowego wynagrodzenia. Zgłoszenie powikłań pozabiegowych/pooperacyjnych dokonywać będzie opiekun zwierzęcia w terminie 14 dni od daty powrotu zwierzęcia do Ogrodu Zoologicznego.

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia:
 transportu zwierząt (z Ogrodu do Wykonawcy i z powrotem), w przypadku gdy usługa weterynaryjna będzie wykonywana u Wykonawcy lub w innym miejscu zapewnionym przez Wykonawcę,
 niezbędnego sprzętu do świadczenia usług weterynaryjnych objętych przedmiotem zamówienia, w szczególności rtg przenośnego, endoskopy do gastroskopii, intubacji, laparoskop do operacji wewnątrz jamy brzusznej (kastracje, sterylizacje, inne) oraz usg przenośne, wziewki, broń palmera ze strzałkami i lekami do sedacji. Wykonawca powinien również zapewnić możliwość przeprowadzenia badań przy użyciu tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego. Wykonawca zapewnia również obsługę tego sprzętu oraz dokonuje opisu wyników badań,
 personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca zobowiązany jest do regularnych przyjazdów do ZOO (co najmniej 2 razy w miesiącu). Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu do Ogrodu także w razie zaistnienia nagłej – w szczególności zagrożenia życia zwierzęcia sytuacji wymagającej pomocy specjalistycznej, bądź zastosowania sprzętu, którego nie posiada gabinet weterynaryjny ZOO. Czas na dojazd w razie zaistnienia nagłej sytuacji nie może przekraczać 6 godzin. Zamawiający dokona zgłoszenia telefonicznie. W ślad za rozmową telefoniczną zostanie wysłana Wykonawcy wiadomość e-mail, niemniej termin liczony będzie od zgłoszenia telefonicznego. Zamawiający wskazuje, że rodzaj potrzebnego sprzętu do diagnostyki i leczenia zostanie opisany w zgłoszeniu, wg rozpoznania lekarza weterynarii ZOO.

Wykonawca jest zobowiązany do:

1. ewidencjonowania zużytych leków – wykonawca zobowiązany jest dokonywać ewidencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. Nr 224, poz. 1347),
2. przygotowanie sprawozdania z wykonanych usług – wykonawca jest zobowiązany na koniec każdego miesiąca przygotować sprawozdanie z wykonanych usług. Winno ono zawierać ilość wykonanych usług, datę świadczenia usług, rodzaj świadczonych usług oraz nazwisko lekarza wykonującego usługę.
3. prowadzenia stosownej dokumentacji leczenia zwierząt (książka leczenia zwierząt, protokoły sekcji padłych zwierząt), zawierającej w szczególności bieżące informacje o stanie zdrowia zwierzęcia, ewidencję zabiegów i czynności weterynaryjnych.

Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych, w szczególności z godnie z:

1. Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
2. Ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne,
3. Ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych,
4. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
5. Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt.

W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy podlega akceptacji przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w zabiegach na poszczególnych grupach zwierząt

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w diagnostyce oraz profilaktyce

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia pozwalające na świadczenie usług weterynaryjnych.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy, z którym będzie zawierana umowa przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia lub zezwolenie pozwalające na świadczenie usług weterynaryjnych.

Wykonawca posiada doświadczenie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na opiece weterynaryjnej nad zwierzętami, na kwotę minimalną w wysokości 50.000,00 zł brutto każda.

Przez opiekę weterynaryjną rozumie się profilaktykę, diagnostykę lub leczenie zwierząt wykonywane ręcznie lub przy pomocy aparatury, narzędzi.

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować zespołem lekarzy weterynarii. Doświadczenie zespołu musi uwzględniać wszystkie zakresy wskazane poniżej:

a) stomatologii,
b) chirurgii,
c) ortopedii,
d) sedacji lub anestezji.

Każdy ze wskazanych lekarzy przez Wykonawcę musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie (liczone od uzyskania prawa do wykonywania zawodu) w zakresie do którego został przypisany w wykazie.

Ponadto lekarze wchodzący w skład zespołu, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert łącznie wykonali min. 50 zabiegów we wskazanych powyżej zakresach, przy czym w ramach każdego z zakresów wykonali łącznie min. 10 zabiegów.

W ramach wymaganych 50 zabiegów każda z osób wskazanych w wykazie musi posiadać doświadczenie w wykonaniu zabiegu na min. 2 zwierzętach niebezpiecznych.

Przez zwierzęta niebezpieczne rozumie się zwierzęta wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, z tym zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się pajęczaków.

Przez zabieg rozumienie się czynność służącą leczeniu zwierzęcia wykonywaną przy pomocy aparatury lub narzędzi z wyłączeniem profilaktyki i diagnozowania.

Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez wskazanie w wykazie min. 3 lekarzy weterynarii posiadających doświadczenie w zakresie wskazanym powyżej w pkt. a-d.

Wszyscy wskazani przez Wykonawcę lekarze weterynarii muszą mieć prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1140). lub muszą mieć możliwość świadczenia usług zgodnie z art. 2h podanej Ustawy.
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie wykazu osób, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę, zobowiązany będzie przed jej zawarciem przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadane prawa do wykonywania zawodu osób wskazanych w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 4.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykaz osób stanowiący załącznik nr 4 (składany do oferty),
b) Wykaz osób stanowiący załącznik nr 4a (składany do oferty),
c) Wykaz osób stanowiący załącznik nr 4b (składany do oferty),
d) Wykaz usług, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – stanowiący załącznik nr 5 (składany do oferty).
e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (składane do oferty o ile dotyczy).
f) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie (składane do oferty o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana Umowy.
1. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
2) w sytuacji zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 455 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający, po 12 miesiącach obowiązywania Umowy, przewiduje też możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na następujących warunkach:
1) w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). Zamawiający określa, że:
a. wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji gdy wartość zmiany cen kosztów związanych z realizacją zadania przekroczy 30 % w stosunku do stawek przyjętych przez Wykonawcę
w Ofercie i utrzyma się przez okres 6 miesięcy,
b. waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS,
c. Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek, nie później niż miesiąc przed terminem zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowiązek wykazać okoliczności potwierdzające zmianę i przedłożyć kalkulację nowej wysokości wynagrodzenia,
d. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
e. postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej,
f. zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków,
2) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, Zamawiający zgodzi się zastosować zmienioną stawkę podatku VAT, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonanej zmianie oraz o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
3) w przypadku zmiany, w trakcie obowiązywania umowy, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Zamawiający zgodzi się na podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wykaże, iż w związku z powyższą zmianą zwiększyły się koszty realizacji przedmiotowego zamówienia,
4) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w trakcie obowiązywania umowy, Zamawiający zgodzi się na podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wykaże, ilu osób realizujących niniejsze zamówienie dotyczy zmiana i w jaki sposób zwiększą się koszty realizacji zamówienia,
5) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Zamawiający zgodzi się na podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wykaże, w jaki sposób zwiększą się koszty realizacji zamówienia w związku z tą zmianą;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/217

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.