eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie konserwacji uszkodzonych i przeciekających obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz kominów I Liceum Ogólnokształcącego im. B. LimanowskiegoOgłoszenie z dnia 2021-09-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji uszkodzonych i przeciekających obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz kominów I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Limanowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego

1.3.) Oddział zamawiającego: I LO Warszawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010703219

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Felińskiego, 15

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-513

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik.administracji@jedynka.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedynka.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie konserwacji uszkodzonych i przeciekających obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz kominów I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Limanowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ffd5b19-1d3f-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00190593/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Konserwacja obróbek blacharskich, kominów oraz rynien i rur spustowych na dachu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.jedynka.org/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące złożenia oferty, o której mowa w ppkt 2 opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP, zgodnie z którymi Wykonawcy są zobowiązani postępować. Wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr sprawy:1LO/1/2021/PN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja uszkodzonych i przeciekających obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz kominów Liceum Ogólnokształcące im. B. Limanowskiego - łącznik pomiędzy dwoma już wyremontowanymi częściami dachu. Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych określa Przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy (stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261910-6 - Naprawa dachów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453100-8 - Roboty renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy kryteriów.
P = C + G
gdzie:
P - łączna ilość przyznanych punktów,
C - punkty przyznane za kryterium cena,
G - punkty przyznane za kryterium oferowany okres gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy pzp, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ, które mogą dotyczyć:
1) w zakresie warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną na nie mniej niż 1.000.000,00 złotych polskich.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże:
a) że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie umowy (zamówienia), których przedmiotem było wykonanie prac konserwacyjnych dachu i kominów w budynku wpisanym do ewidencji zabytków, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. netto każda i powierzchni minimum 200 m², w tym co najmniej jednego zamówienia polegającego na przełożeniu istniejącego pokrycia z dachówki esówki o powierzchni minimum 200 m². W przypadku, gdy wartość wykazywanych umów (zamówień) jest określona w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
b) dysponuje lub będzie dysponować Kierownikiem Budowy (1 osoba) tj. osobą:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 144, z późn. zm.), w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych/pracach konserwacyjnych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków,
- posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych/prac konserwacyjnych dotyczących dachów i kominów. Wszystkie referencyjne roboty/prace konserwacyjne, którymi kierował Kierownik Budowy muszą być realizowane w obiektach budowlanych wpisanych do ewidencji zabytków, o wartości robót co najmniej 200 000,00 zł. netto każda.
c) dysponuje lub będzie dysponował sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne):
- wciągarka elektryczna lub spalinowa atestowana,
- winda dekarska elektryczna lub spalinowa,
- krawędziarka do blachy,
- rusztowanie niezbędne do zabezpieczenia prac konserwacyjnych,
- atestowana uprząż zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości wraz z urządzeniami samohamownymi,
- profilarka ręczna (Bender) typu WUKO,
- lutownica do blachy,
- wiertarka udarowa,
- wkrętarka akumulatorowa,
- nożyce do blachy,
- szelajza,
- szpiccęgi,
- profilarka do haków rynnowych,
- mufownica do blachy o średnicy 120 i 150 mm.

Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające wymaganiom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale IX SWZ metodą – spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –załącznik nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - załącznik nr 4 („Doświadczenie Wykonawcy”).
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
5.3. Wykaz osób (Kierownik Budowy), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
5.4. Aktualny dokumenu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną na nie mniej niż 1.000.000,00 złotych polskich,
5.3. Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy - załącznik nr 8

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w 108 ust. 1.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że spełniają warunki określone w art. 118 pkt 2-4 Pzp.
6. W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębnie wymagane dokumenty.
7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.