eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chwałowice › "Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach"Ogłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chwałowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 38613625200000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chwałowice 247

1.5.2.) Miejscowość: Chwałowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sosw-chwalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sosw-chwalowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://sosw-chwalowice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94c49dfe-f495-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00025029/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 „Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00135798/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SOSW1/21- 7/2020/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 235580,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach" realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru”Zakres robót – bez wykonania nowej podbudowy:
1. Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
2. Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2.
3. Wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC16W 35/50; średnia grubość po zagęszczeniu 4cm dla kategorii ruchu KR1-2.
4. Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
5. Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
6. Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S 50/70 grubość po zagęszczeniu 4cm, dla kategorii ruchu KR1-2
Zakres robót – z wykonaniem nowej podbudowy:
1. Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15cm, spoiny wypełnione piaskiem, wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu.
2. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, głębokość koryta do 10cm.
3. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm; grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
4. Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
5. Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
6. Wykonanie warstwy wiążącej AC16W 35/50; grubość po zagęszczeniu 4cm dla kategorii ruchu KR1-2
7. Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
8. Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
9. Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S 50/70 grubość po zagęszczeniu 4cm, dla kategorii ruchu KR1-2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawnie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli n/w Wykonawcy:
1. Dróg Bud BIS ZBIGNIEW JAKUBCZYK, ul. Słoneczna 20, 26-432, Wieniawa z zaoferowaną ceną 498 519,00 zł oraz okresem gwarancji 84 m.
2. BUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215, Wąchock z zaoferowaną ceną 398.520,00 zł oraz okres me gwarancji 84 m.
Natomiast Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 289 764,38 zł i nie mógł wyasygnować dodatkowych środków na realizację zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 398520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 498519,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.