eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choszczno › ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOSZCZNIEOgłoszenie z dnia 2021-09-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOSZCZNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Choszczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 24

1.5.2.) Miejscowość: Choszczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: (095) 765 93 00

1.5.8.) Numer faksu: (095) 765 9306

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gmina.choszczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.choszczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOSZCZNIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31d17b8e-1d64-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002044/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz UE L 119 z 04 05 2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Choszczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Choszcznie (ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno).
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@gmina.choszczno.pl, telefon' 512 006 669
3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą. "Zakup zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie", numer sprawy: ZP.271.6 2021.IPP, prowadzonym w trybie, przetarg nieograniczony na podstawie art. 274 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t j Dz.U. z 2021, poz. 1129, tj.) zwanej dalej "ustawą Pzp"
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021.IPP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 697000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie" - dostawa wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu do zarządzania Gminą klasy ERP, który w sposób kompleksowy będzie wspomagał pracę Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz współpracę z jednostkami organizacyjnymi
2. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu. W szczególności system umożliwić ma wykonywanie wszystkich przewidzianych przez prawo oraz dobre praktyki urzędowe czynności, pozwalając na odzwierciedlenie pełnego sposobu realizacji spraw w systemie
3. Celem zadania jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie eadmimstracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48780000-9 - Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Platforma Bazodanowa

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość użytkowa oprogramowania Systemu

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł (słownie złotych' czterystu tysięcy 00/100).
3. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną me niższą niż 400.000,00 zł.
4. Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego realizację zadań administracji publicznej, w tym poprzez dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do świadczenia elektronicznych usług publicznych ("e-usług"), gdzie w ramach każdej tego rodzaju dostawy.
Wykonawca musi wykazać, ze dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji
mniejszego zamówienia w ilości me mniejszej mz.
- Kierujący realizacją zamówienia (Kierownik), 1 osoba która posiada
6doświadczenie w udziale w wykonaniu minimum jednego (1)
zamówienia polegającego na wdrożeniu systemu informatycznego
wspierającego realizację zadań w administracji publicznej, w tym w
zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych („e-usług"), na
stanowisku kierownika Projektu, dla zamówienia o wartości co
najmniej 400 000 zł brutto,
- Specjalista w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym "eusług" - minimum 2 osoby, posiadające, doświadczenie w udziale w
wykonaniu minimum dwóch (2) zamówień polegających na wdrożeniu
systemu informatycznego wspierającego realizację zadań administracji
publicznej, w tym w zakresie świadczenia "e-usług" - na stanowisku
wdrożeniowca, - jedna osoba, która posiada minimum trzyletnie doświadczenie
zawodowe w zakresie zarządzania, utrzymania, konfiguracji i wsparcia
w zakresie eksploatacji systemów informatycznych.
6. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej -dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców-
7 Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
8. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie mniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia oraz podmiotowe środki dowodowe, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie mniejszego zamówienia, żaden z wykonawców me może podlegać wykluczeniu i w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia oraz podmiotowe środki dowodowe, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie mniejszego zamówienia, żaden z wykonawców me może podlegać wykluczeniu i w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane.
2. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdz. IV mniejszej SWZ
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz IV SWZ w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów udostępniający zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z mmi stosunków prawnych Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. IV SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedstawi on odpowiednie podmiotowe środki dowodowe dot. tych podmiotów, jakie Zamawiający żąda od Wykonawcy w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej,
2) dotyczące zdolności finansowej,
3) w celu potwierdzenia uprawnień do reprezentowania danego podmiotu oraz w zakresie art 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp- odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (z zastrzeżeniem art. 127 ust 2 oraz 274 ust 4 ustawy Pzp)
4) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu określenia zasobów podmiotu trzeciego tj. wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych lub ekonomicznych Zamawiający wymaga wskazania odpowiednio: imienia i nazwiska osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartości środków finansowych, nazwy inwestycji/zadania, itp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 455,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym w Choszcznie na numer rachunku 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 z dopiskiem „Wadium - nr postępowania ZP.271.8.2021".

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdz. IV SWZ Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w mniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany w treści umowy mogą być dokonane w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP, przy zastrzeżeniu art. 455 ust. 3 pkt 1 ustawy PZP, tj.:
1) nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP,
2) zmiana umowy dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
3) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia zmian umowy w przypadkach, o których mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
4. Zmiany w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Warunkiem dokonania zmian, gdy ich stroną inicjującą jest Wykonawca, jest złożenie wniosku przez Wykonawcę, stanowiącego załącznik do aneksu
7. Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.