eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wyszków › Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II"(3)Ogłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków
poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II”(3)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wyszkow

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Róż 2

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: (29) 7424201

1.5.8.) Numer faksu: (29) 742 4209

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków
poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II”(3)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5539c7f1-1d28-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004070/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Modernizacja parku K.F. Wazy w Wyszkowie w ramach projektu "Wzrost potencjału turystycznego Gminy wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.wyszkow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy zamawiającym a Wykonawcami będzie możliwa wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, oraz za wyjątkiem składania ofert:
2) ePUAP dostępnego pod adresem: Urząd Miejski w Wyszkowie /5f95b8iqqn/skrytka
3) poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wyszkow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularz do komunikacji wynosi 150 MB.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę przekazania ich do ePUAP.
4. Zamawiający przekazuje ID postępowania z miniPortalu jako załącznik do niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje na temat RODO zawarte w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROZ.271.53.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne;
2) wykonanie nawierzchni alejek z kostki brukowej gr. 8 cm – 700 m2;
3) wykonanie nawierzchni alejek z kruszyw mineralnych typu HanseGrand lub o równoważnych właściwościach fizycznych – 873,45 m2;
4) dostawa i montaż ławek i koszy na śmieci – 38 szt.;
5) dostawa i montaż stojaków na rowery – 3 szt.;
6) wykonanie przyłącza wod-kan i elektrycznego do planowanego WC;
7) wykonanie przyłącza wodociągowego i elektrycznego do planowanej tężni solankowej;

Uwagi:
1) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót.
2) Załączona dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres.
3) Park Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie jest wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4) Szczególną uwagę należy zwrócić na roboty budowlane prowadzone w sąsiedztwie istniejących drzew. Szczegółowo opisuje to pkt 9 (str. 49) projektu budowlanego.
5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przed podpisaniem umowy lub na każdym etapie realizacji zdania zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodny z podanymi w ofercie cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Określenie przedmiotu: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
2. Zakres robót budowlanych: Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia. Wartość tych robót została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia i wynosi 250 000 zł.
3. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia: zamówienie uzupełniające zostanie zlecone jako odrębne zamówienie w sytuacji, gdy zajdzie konieczność wykonania zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w oparciu kryteria oceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami kierowanymi realizacji niniejszego zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, ż
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w kwocie 7000,00 zł (siedem tysięcy złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa każdy z wykonawców.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty, o których mowa w niniejszej SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zmiany w zakresie ceny zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT.
2) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
b) jeżeli wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,
c) wystąpienia okoliczności wynikających z anomalii pogodowych uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 1 tydzień. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
d) w sytuacji, jeżeli z powodu anomalii pogodowych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem szkody,
e) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. przedłużającej się procedury przetargowej,
3) Zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) konieczności wykonania robót, których nie było w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne do realizacji zamówienia np. konieczność usunięcia kolizji związanej z uzbrojeniem terenu, wymiana gruntu, odwodnienie terenu, błędy w inwentaryzacji geodezyjnej urządzeń infrastruktury podziemnej.
b) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót.
c) Zmiany płatności faktury z całościowej na częściową i odwrotnie.
4) Inne zmiany zawarte we wzorze umowy.
5) Zmiany wynikające z wystąpieniem COVID-19.
6) Wszelkie nieistotne zmiany do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 Rozdział VIII SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.