eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "SUKCESYWNE DOSTAWY PRZEŚCIERADEŁ I POKROWCÓW NA HOLTERY W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI", nr sprawy: SPL/15/PN/2021.Ogłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„SUKCESYWNE DOSTAWY PRZEŚCIERADEŁ
I POKROWCÓW NA HOLTERY W PODZIALE
NA DWIE CZĘŚCI”,
nr sprawy: SPL/15/PN/2021.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013280825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 31

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 526 43 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.spl.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„SUKCESYWNE DOSTAWY PRZEŚCIERADEŁ
I POKROWCÓW NA HOLTERY W PODZIALE
NA DWIE CZĘŚCI”,
nr sprawy: SPL/15/PN/2021.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9a25842-1c6d-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004484/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Materiały medyczne, opatrunkowe, żele, papiery specjalistyczne, ustniki do spirometru, maseczki medyczne rękawiczki zabiegowe, fartuch ołowiany itd. w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUsługi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą, oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z dokumentacją postępowania

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentacją postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPL/15/PN/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywne dostawy prześcieradeł papierowych na rolce, perforowanych

4.2.5.) Wartość części: 9692,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Końcowa ilość punktów uzyskanych przez ofertę, stanowić będzie suma punktów uzyskanych w kryteriach Cena „Co”, Termin dostawy zamówienia cząstkowego „Td” oraz Termin płatności „Tp”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy cząstkowej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa pokrowców na holtery

4.2.5.) Wartość części: 1115,34 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Końcowa ilość punktów uzyskanych przez ofertę, stanowić będzie suma punktów uzyskanych w kryteriach Cena „Co”, Termin dostawy zamówienia cząstkowego „Td” oraz Termin płatności „Tp”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy cząstkowej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie są wymagane

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie są wymagane

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Uzupełniony formularz pn. Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ.

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółki cywilne/Konsorcja).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z tych Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie potwierdza brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców je wykazuje.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz zmian wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Ustawy, Strony, działając
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy prawo do wprowadzenia następujących zmian
do Umowy:
1) zmiana cen jednostkowych na korzyść Zamawiającego;
2) zmiana stawki podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym ze zmiany zapisów ustawowych, przy czym ceny jednostkowe netto oraz ogólna wartość brutto Umowy pozostaną niezmienione;
3) zmiana sposobu konfekcjonowania produktów - z odpowiednim przeliczeniem ilości
i ceny, stosownie do ilości i cen zawartych w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. Zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy, jeśli jest zmianą jednorazową i Wykonawca uzyskał e-mailową akceptację Zamawiającego. W przypadku zmiany stałej, wymaga ona akceptacji Zamawiającego i może nastąpić po sporządzeniu pisemnego aneksu do Umowy na wniosek Wykonawcy;
4) zmiana w przypadku wystąpienia innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie prowadzenia Postępowania, której wprowadzenie jest niezbędne
do prawidłowej realizacji Umowy, a nie spowoduje ona zmian charakteru zawartej Umowy – zmiana wymaga sporządzenia pisemnego aneksu i następuje na wniosek jednej ze Stron,
5) wydłużenie okresu realizacji Umowy maksymalnie o 3 (trzy) miesiące, w przypadku, gdy wartość brutto, o której mowa w §2 ust. 1 Umowy, nie zostanie wykorzystana
w 100% w okresie realizacji Umowy, o którym mowa w §9 ust. 2 Umowy.
2. Zmiany do Umowy następować będą, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,
w postaci aneksu.
3. Zmiana do Umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą Zamawiającego
i Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-04 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami został szczegółowo opisany w specyfikacji warunków zamówienia, rozdział 11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.