eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa kamery cyfrowej i przewodów pomiarowych RF dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.Ogłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kamery cyfrowej i przewodów pomiarowych RF dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 348 61 53

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@eti.pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kamery cyfrowej i przewodów pomiarowych RF dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf1d5e46-1d20-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00191756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast” – INFOLIGHT Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie oznaczone jest nr
sprawy (nr ref. ) CRZP/182/009/D/21. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się na ten znak. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą
elektroniczną za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
oraz poczty elektronicznej. Zaleca się, aby komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się
tylko na Platformie za pośred. formularza „Wyślij wiadomość”. W syt. awaryjnych, np. w przypadku
braku działania Platformy, Strony mogą komunikować się ze sobą także za pomocą poczty
elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji: logistyka@eti.pg.gda.pl. Szczegółowe informacje o
środkach
komunikacji elektronicznej znajdują się w rozdziale X SWZ. Adres strony
internetowej:https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na platformie zakupowej.Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej
oraz korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.Niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, za wyjątkiem Internet Explorer, ze względu na
zakończenie z dniem 17 sierpnia 2021 r. wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę
Microsoft.
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) musi zaakceptować warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznać go za
wiążący,
b) musi się zapoznać i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje,
że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel.
+48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
CRZP/182/009/D/21 pn. „Dostawa kamery cyfrowej i przewodów pomiarowych RF dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres trwałości projektu, na
rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego
projektu;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp,
Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
1. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są
dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy
dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia);
2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/182/009/D/21.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 6815,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery do obserwacji warunków drogowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zgodnie
ze szczegółowym opisem przestawionym w Załączniku nr 5 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od
wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw
osób trzecich.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancję na oferowany przedmiot
zamówienia w wymiarze co najmniej 24 miesiące.4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do
Politechnika Gdańska, Gdańsk 80-233, ul. Narutowicza 11/12, budynek A
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, pok. 116.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 3367,57 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38651600-9 - Kamery cyfrowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca
wymagania SWZ oraz ustawy Pzp, która uzyska największą łączną liczbę punktów w kryteriach cena
oferty + termin dostawy + okres gwarancji (P= Pc +Pt+Pg). Ocenie
podlegają
wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.2. Zamawiający
dokona zsumowania punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką
otrzyma oferta zostanie obliczona według wzoru: Całkowita liczba punktów (CLP) = Pc +Pt+Pg).
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert znajduje się w rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji.

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy.

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabli pomiarowych RF dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zgodnie
ze szczegółowym opisem przestawionym w Załączniku nr 5 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od
wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw
osób trzecich.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancję na oferowany przedmiot
zamówienia w wymiarze co najmniej 12 miesięcy.4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do
Politechnika Gdańska, Gdańsk 80-233, ul. Narutowicza 11/12, budynek A
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, pok. 116.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 3447,99 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca
wymagania SWZ oraz ustawy Pzp, która uzyska największą łączną liczbę punktów w kryteriach cena
oferty + parametr techniczny + termin dostawy + okres gwarancji (P= Pc + Pte+Pt+Pg). Ocenie
podlegają
wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.2. Zamawiający
dokona zsumowania punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką
otrzyma oferta zostanie obliczona według wzoru: Całkowita liczba punktów (CLP) = Pc + Pte+Pt+Pg).
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert znajduje się w rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametr techniczny.

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy.

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji.

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania dowodowe:
aktualny na dzień składania ofert opis oferowanego przedmiotu zamówienia tj. kart katalogowych producenta, folderów producenta/dystrybutora, wydruków ze stron internetowych producenta/dystrybutora lub opisów własnych. Opis powinien potwierdzać wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określonych w SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie opisu w języku angielskim. Autentyczność opisu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. (dotyczy części wszystkich części zamówienia).
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone
przez zamawiajacego wymagania dowodowe:
aktualny na dzień składania ofert opis oferowanego przedmiotu zamówienia tj. kart
katalogowych producenta, folderów producenta/dystrybutora, wydruków ze stron internetowych
producenta/dystrybutora lub opisów własnych. Opis powinien potwierdzać wszystkie wymagania
dotyczące przedmiotu zamówienia określonych w SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie opisu
w języku angielskim.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w
celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, chyba, że Wykonawca wskazał w ofercie, że Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 2) Opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym
postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku
Wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Wymagania dotyczące
pełnomocnictwa Zamawiający określił w rozdz. XI ust. 3 pkt 7 SWZ.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)
b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za
podpisanie i wykonanie umowy. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia
jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy Wykonawcy składający
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich
współpracę.
6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi
wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa
oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ.
7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
8) W przypadku podpisania oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust 2
ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania.
9) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w
miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie;
b) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z
Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka
korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
c) dokumenty własne składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
d) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy - składa
Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy mogą być dokonane na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy – cena może ulec zmianie w
przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących
przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu
wystawienia faktury,
b) w przypadku zmiany przepisów prawa - zmiany są możliwe tylko w zakresie określonym takimi
zmianami prawa.
c) w przypadku wystąpienia siły wyższej:
- żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i skutki siły wyższej, przez którą
strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o nadzwyczajnych konsekwencjach,
obiektywnie niemożliwe do przewidzenia, co do którego ze względu na moc oddziaływania nie
można było podjąć skutecznych środków obrony.
- strona, która nie może wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej lub z tej przyczyny
nie może jej wykonać w sposób należyty jest zobowiązana do bezzwłocznego powiadomienia
drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej. W powiadomieniu strony informuje o rodzaju
siły wyższej oraz jej przewidywanych skutkach dla umowy. Jednocześnie strona dotknięta
działaniem siły wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności,
których można wymagać od każdego profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego celem
zminimalizowania skutków wystąpienia siły wyższej, w tym w szczególności skutków dla
dalszego wykonywania niniejszej Umowy.
- strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do dokonania zmiany
Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, w tym w zakresie przedłużenia terminu jej
wykonania o czas występowania siły wyższej i jej skutków.
- strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do zmiany sposobu
wykonania Umowy lub zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do zakresu, rodzaju i
skutków siły wyższej dla tych elementów umowy. Wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą
kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy.
2. Zmiany Umowy mogą być dokonane na podstawie art 455 ust. 1 pkt 2 b) ustawy Pzp, gdy
nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w
prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.
3. Zmiana Umowy może nastąpić, jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest
niedostępnością na rynku urządzenia stanowiącego Przedmiot Umowy, zaprzestaniem jego
produkcji lub wycofaniem z rynku, zmiany typu/modelu/numeru katalogowego a urządzenie,
które zastąpi będzie o parametrach nie gorszych niż Przedmiot Umowy, o ile zmiana ta nie
modyfikuje ogólnego charakteru Umowy.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2, 3 powyżej, Strona, która
powołuje się na tę okoliczność obowiązana jest niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni
roboczych od jej zaistnienia, zawiadomić o danej okoliczności drugą stronę. Zaniechanie
obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę odmowy zmiany Umowy,
chyba, że konieczność zmiany wynika z bezwzględnie wiążących przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-04 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.