eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Remont i przebudowa budynku Akademickiego Domu Mieszkalnego przy ul. Szwoleżerów nr 18 w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont i przebudowa budynku Akademickiego Domu Mieszkalnego przy ul. Szwoleżerów nr 18 w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001208777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Papieża Jana Pawła II nr 22A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-453

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@usz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://usz.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont i przebudowa budynku Akademickiego Domu Mieszkalnego przy ul. Szwoleżerów nr 18 w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-551ef80f-1d1e-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00191688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00037715/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.73 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "remont i przebudowa budynku Akademickiego Domu Mieszkalnego przy ul. Szwoleżerów nr 18 w Szczecinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/usz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest: a) Platforma, dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl /pn/usz i formularz Wyślij wiadomość (dostępny na stronie postępowania).Uwaga! komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert. b) przetargi@usz.edu.pl sytuacjach awaryjnych np. nie działania Platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie, a nie za pośrednictwem email. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie platformy. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji dla
Wykonawców.5. Za datę przekazania wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 6.Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z formatów: zip.7Z.7. zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 10. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-ZP.381.110.2021.KO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „remont i przebudowa budynku Akademickiego Domu Mieszkalnego przy ul. Szwoleżerów nr 18 w Szczecinie
Zakres usługi wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje między innymi:
1) inwentaryzację stanu istniejącego,
2) wykonanie oddzielnej ekspertyzy stanu technicznego całego budynku,
3) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
4) opracowanie niezbędnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z projektem zagospodarowania terenu (w zakresie budowy windy zewnętrznej i dojścia do niej dla osób z niepełnosprawnościami), architektoniczno-budowlanym, technicznym i detalami wykonania prac;
5) wszystkie konieczne uzgodnienia dokumentacji , zgodne z obowiązującymi przepisami,
6) opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami zawartymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
8) uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego obszaru,
9) uzyskanie stosownych zgód, uzgodnień, wytycznych, decyzji administracyjnych i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od wymagań koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych.
10) występowanie w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji budowlanej i innych instytucji w toku postępowań związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
11) uzgodnienie każdego etapu projektowania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych z przedstawicielem Zamawiającego,
12) przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót oraz dokonywanie wszelkich poprawek, uzupełnień, opinii i opracowań niezbędnych do uzyskania braku sprzeciwu uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium:  termin przedłożenia Zamawiającemu PZT i projektu architektoniczno-budowlanego do akceptacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium:  termin przedłożenia Zamawiającemu kompletnego projektu technicznego, kosztorysów, przedmiarów, STWiOR do akceptacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną (1) usługę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co rozumie się usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sto tysięcy 00/100), obejmującej budowę lub przebudowę budynku zamieszkania zbiorowego.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali, że dysponują lub będą dysponować podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami, które będą bezpośrednio uczestniczyć w realizacji zamówienia:
- jedną osobą na stanowisko Projektanta branży architektonicznej, która wykaże, iż posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tej specjalności;’
- jedną osobą na stanowisko Projektanta branży konstrukcyjnej, która wykaże, iż posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tej specjalności;
- jedną osobą na stanowisko Projektanta branży sanitarnej, która wykaże, iż posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tej specjalności;
- jedną osobą na stanowisko Projektanta branży elektrycznej, która wykaże, iż posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tej specjalności;
- jedną osobą na stanowisko Projektanta branży telekomunikacyjnej, która wykaże, iż posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tej specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik nr 4);
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(Załącznik nr 3);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym rozdział 3 swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-06 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.