eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Wykonanie utwardzenia ul. Zielnej w RadomiuOgłoszenie z dnia 2021-09-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie utwardzenia ul. Zielnej w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141100028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Romualda Traugutta 30/30A

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: (48) 365-46-52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami i komunikacją

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie utwardzenia ul. Zielnej w Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36f31af8-1c61-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00191674

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000233/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Radomski Program Drogowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.mzdik.pl/mzd/zamowienia-publiczne/postepowania/2021

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/),
ePUAPu (https://epuap.gov.pl /wps/portal) oraz poczty elektronicznej (zamowienia@mzdik.pl), z
zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Adres skrzynki ePUAP
Zamawiającego: /mzdikradom/SkrytkaESP. Strona Zamawiającego: www.mzdik.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamów. publicz., musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektr., elektr. kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektr. platformy
usług administracji publicznej /ePUAP/ (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
Szczegółowe informacje dot. korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji Użytkownika
dostępnej na stronie internetowej (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje). Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz
do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na
ePUAP, natomiast zawiadomień, dokumentów elektr., oświadczeń lub elektr. kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji – datę ich przekazania na ePUAP lub e-mail. W celu prawidłowego
złożenia oferty Wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu.
Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na
miniPortalu oraz na stronie prowadzonego postęp. pod adresem: (http://bip.mzdik.pl/mzd/zamowienia-publiczne/postepowania/2021). Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). Zaszyfrowanie oferty przez Wykonawcę
następuje bezpośrednio poprzez stronę: https://miniportal.uzp.gov.pl. Oferta powinna być sporządzona
w języku polskim, z zachowaniem postaci elektr. w formacie danych określonych w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektr. oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych w szczególności: .doc, .docx, .pdf i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektr., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji Użytkownika Systemu miniPortal-ePUAP.
Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie .pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w
innym formacie niż .pdf, formatem XAdES. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. W przypadku
konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np. oferta, pełnomocnictwo i tajemnica
przedsiębiorstwa, Wykonawca może te dokumenty zapisać jako .zip, .7z i dopiero zaszyfrować lub
zaszyfrować kilka plików, bez wcześniejszego tworzenia archiwum, gdzie zaszyfrowany plik
automatycznie będzie miał format .zip. Jeśli w archiwum znajduje się zaszyfrowany wcześniej plik,
Zamawiający może nie mieć możliwości jego odszyfrowania. Zaleca się wybranie kilku plików przez
okno wyboru, aby zaszyfrować je do jednego pliku wynikowego. W przypadku przekazywania w
postęp. dokumentu elektr. w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4
maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (adres: ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom, tel.
(48) 365-46-52, e-mail: mzdik@mzdik.pl). Przedstawiciel: Dyrektor. 2) W sprawach ochrony danych
osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem: -
tel. (48) 363-14-50 wew. 405,- e-mail: inspektordanych@mzdik.pl,- pisemnie na adres siedziby
Administratora Danych Osobowych, wskazany w pkt 1.1). 3) Dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego oraz w celu jego udokumentowania i archiwizacji. 4) Zamawiający przetwarza
dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 5) Zamawiający udostępnia
dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia. 6) Odbiorcami
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp. 7) Dane osobowe będą przechowywane przez okresy
określone przepisami prawa – w tym art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz według kategorii archiwalnej tej
dokumentacji. 8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Pzp. 9) Dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, stosownie do art. 22
RODO. 10) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych
lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do
podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: a) dostępu do
swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku
osoba ta może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego; b) sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy
czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) żądania od Zamawiającego – jako
Administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d)
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
RODO. 2) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: a) prawo do usunięcia danych osobowych - w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; b) prawo do przenoszenia danych osobowych - w związku
z art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.2603.43.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia ul. Zielnej w Radomiu. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Radomski Program Drogowy”.
Zamówienie obejmuje: - podbudowę (wykonanie: koryta, wzmocnienie podłoża, rozłożenie kruszywa kamiennego), - roboty bitumiczne (skropienie podbudowy lepiszczem, wykonanie warstwy ścieralnej), - roboty wykończeniowe (regulację studni kanału sanitarnego, zasuw sieci
wodociągowych i gazowych, ustawienie znaków drogowych, wykonanie zjazdów i poboczy).
Zakres zamówienia:
- wykonanie podbudowy z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0
- 1970 m2;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 1970 m2;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - 1760 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) w okresie ostatnich 5 lat
licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie roboty polegające na budowie lub przebudowie dróg o łącznej wartości co najmniej 350.000,00 PLN brutto (słownie:
trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych); b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami, niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie jej powierzone, tj. osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGA! Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na
dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia obejmują: a) oświadczenie Wykon., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykon., który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) odpis lub informację z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; e) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG – składa dok. lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. e)
lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dok. zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświad. osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodow. lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszk. Wykon. – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej obejmują: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz
robót budowlanych dotyczy tych robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia. 3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych
na dzień ich złożenia. 4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku
wskazania przez Wykonawcę dostępności pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania podmiotu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów. 5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi
ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do wyjaśnienia bądź uzupełnienia wykazanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Formularz
ofertowy; 2) Kosztorys ofertowy; 3) Oświadczenie własne Wykonawcy, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp; 4) Oświadczenie dla każdego z Wykonawców występujących wspólnie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o ile Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia; 5) Oświadczenie dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o ile Wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów; 6) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy); 7) Zobowiązanie innego
podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy); 8) Dowód wniesienia wadium; 9)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika); 10)
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagane wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału
w postępowaniu Wykonawcy spełniają wspólnie. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. W odniesieniu do warunków
dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 5.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani
na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w Sekcji V pkt 5.6.), przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w Sekcji V pkt 5.7.) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą
spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji V pkt 5.4.).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Opatrzenie właściwym podpisem oferty wraz z załącznikami następuje przed czynnością jej
zaszyfrowania. Złożenie podpisu na formularzu przeznaczonym do złożenia, zmiany, wycofania
oferty, udostępnionym przez miniPortal/ePUAP, nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu
pod ofertą. Oferta bowiem, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest
przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. 2. Sposób komunikowania się
Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert): 1) W postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (z wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, którą składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej
(zamowienia@mzdik.pl). 2) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może
odbywać się również za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularza do komunikacji). 3) Dokumenty elektroniczne
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
(zamowienia@mzdik.pl). Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. W
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem postępowania wskazanym w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.