eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Budowa stacji paliw do użytku własnego na terenie MZGOK Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa stacji paliw do użytku własnego na terenie MZGOK Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301719592

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sulańska 13

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@mzgok.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mzgok.konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka odpadami komunalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa stacji paliw do użytku własnego na terenie MZGOK Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07b788a6-cc07-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00191629

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/pn/mzgok-konin/demand/147681/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/pn/mzgok-konin/demand/147681/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korespondencja prowadzona będzie
zgodnie z zasadami określonymi w części III SWZ - Środki komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne
komunikacji elektronicznej. Informacje na Platformie Przetargowej: https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/app/login) lub
https://oneplace.marketplanet.pl . W sytuacji awarii, przerwy technicznej lub kłopotów z działaniem Platformy Przetargowej,
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zam.pub@mzgok.konin.pl (nie dotyczy to
składania ofert wraz z oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
W takim przypadku Wykonawca przekazuje korespondencję z adresu poczty elektronicznej wskazanego w treści oferty albo innego
adresu umożliwiającego jego jednoznaczną identyfikację.
2. Oświadczenia, dokumenty lub inne informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzane są i przekazywane w
sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (co oznacza postać elektroniczną
opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami zawartymi w części XVIII SWZ - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.361.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji paliw do użytku własnego na terenie MZGOK Sp. z o.o. polegająca na
montażu zbiornika podziemnego paliwowego na olej napędowy o pojemności 20 m3 wraz z kompletem rurociągów, montażu
dystrybutora wraz z automatem wydającym oraz zintegrowanym z systemem monitorowania ilości wydanego paliwa i
możliwością przeprowadzenia rozliczenia inwentaryzacyjnego. Ponadto w zakresie zamówienia jest wykonanie płyty
betonowej oraz zadaszenia stanowiska tankowania pojazdów, wykonanie ściany oporowej monolitycznej żelbetowej, a także
utwardzenia terenu płytami betonowymi na podbudowie.
2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę nr 126 z dnia
14.09.2023 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Konina.
3. Szczegóły dotyczące poszczególnego zakresu robót zawarte są w dokumentacji projektowej obejmującej:
• projekt budowlany, który stanowi Załącznik nr 8 do SWZ,
• przedmiar robót, który stanowi Załącznik nr 9 do SWZ,
• specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, które stanowią Załącznik nr 10 do SWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności w zakresie objętym przedmiotem umowy przez okres nie krótszy niż okres realizacji umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł. Wykonawca najpóźniej przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SWZ). W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie
trwania umowy, Wykonawca, w ciągu 7 dni od zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, zobowiązany jest do przedłożenia
kopii polisy (lub innego dokumentu) oraz dokumentów potwierdzających płatności składek na kolejny okres ubezpieczenia
(aż do końca okresu trwania umowy), z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.
5. Wymagana gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
6. Obowiązki Wykonawców oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo określono w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223700-3 - Roboty budowlane w zakresie stacji obsługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223720-9 - Roboty budowlane w zakresie stacji benzynowych/tankowania gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium przyjętym
w postępowaniu. Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie. Opis sposobu oceny
ofert określony został w cz. VII SWZ - Kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1. wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na
budowie lub przebudowie stacji paliw obejmującej swoim zakresem: montaż zbiornika podziemnego dwupłaszczowego o
pojemności min. 10 m3 wraz z instalacją paliwową, systemem monitoringu ilości wydanego paliwa oraz możliwością
przeprowadzenia rozliczenia inwentaryzacyjnego, stanowiskiem zlewowym, dystrybutorem paliw, wykonaniem szczelnej
nawierzchni stanowiska tankowania i miejscu spustu paliwa oraz budową zadaszenia nad placem dystrybucji w ramach
jednej budowy.
Za prawidłowo ukończone roboty budowlanej należy uznać odebrane zgodnie
z umową roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób,
że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania obiektu,
2. skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do jego wykonania na odpowiednim poziomie jakości, tj.:
2.1. minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
2.2. minimum 1 osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
2.3. minimum 1 osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Dopuszcza się, aby jedna (ta sama) osoba kierowała robotami budowlanymi / budową w nie więcej niż dwóch specjalnościach.
Uwaga!
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
II) W przypadku składania oferty wspólnej, warunek określony w pkt 1) i pkt 2) Wykonawcy powinni spełnić łącznie. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z nich, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ).
III) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami,
ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do
jego złożenia.
2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do
jego złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa w postępowaniu żadnych przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Zestawienie elementów rozliczeniowych – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem składanym na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy – wypełniona zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
UWAGA - wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku składania oferty wspólnej (np. konsorcja, spółki cywilne).
4. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do SWZ.
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (dla każdego podmiotu oddzielnie), potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
UWAGA - wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku polegania na zasobach podmiotu/podmiotów je
udostępniającego/ych.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
UWAGA - w przypadku posiadania dokumentu podmiotu udostępniającego zasoby w postaci cyfrowego odwzorowania
dokumentu papierowego (tj. skanu dokumentu z podpisem odręcznym), taki dokument podpisem elektronicznym
poświadcza za zgodność z dokumentem w postaci papierowej wyłącznie Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia. Jeśli natomiast podmiot udostępniający zasoby posiada podpis elektroniczny, to wystarczy tylko ten
podpis złożony na dokumencie elektronicznym (np. w formacie word lub pdf, bez skanowania dokumentu papierowego z
podpisem odręcznym). Wykonawca przekazuje ww. dokument w postaci elektronicznej.
7. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części IV. SWZ - Przygotowanie i składanie ofert, pkt 3 - Oferty wspólne

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/pn/mzgok-konin/demand/147681/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Ad. sekcja VI pkt. 6.5.) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku formach przewidzianych w ustawie.
2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
3) Ad. sekcja IV pkt. 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego placu budowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.