eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ziębice › PRZEBUDOWA BYŁEGO PRZEDSZKOLA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W NIEDŹWIEDZIUOgłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA BYŁEGO PRZEDSZKOLA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W NIEDŹWIEDZIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ziębice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718478

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Ziębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748163851

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ziebice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ziebice.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA BYŁEGO PRZEDSZKOLA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W NIEDŹWIEDZIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d7dc8a4-1c44-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00191477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001608/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://ziebice.biuletyn.net/?bip=1&cid=1398&bsc=N

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
1) odbiorca ePUAP: Urząd Miejski w Ziębicach;
2) odbiorca miniPortal: Gmina Ziębice.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Adres strony internetowej służący do elektronicznego składania ofert oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą w tym oświadczenia o którym mowa w art 125 ust. 1 ustawy Pzp. zgodnie z postanowieniami SWZ:https://miniportal.uzp.gov.pl;https://epuap.gov.pl/wps/portal .
4. Oświadczenia i dokumenty oraz podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego można składać za pomocą poczty elektronicznej,
email:zamowienia.publiczne@ziebice.pl oraz za pomocą formularzy
zamieszczonych na stronie internetowej o której mowa w pkt 1.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.,podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp. przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.) z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych oraz przekazuje się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 7, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres poczty elektronicznej zamawiającego.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ziębice z siedzibą Urząd Miejski w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, 57- 220Ziębice.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ziębice jest Pani Amelia Sołtysiak email:iod@ziebice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c)RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a także o okres roszczeń
wynikających z umowy(np. okres gwarancji, rękojmi za wady) a także okres archiwizacji dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 r., Nr 14, poz. 67) 5 lat;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;3. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. Szczegółowe informacje zawarto w dziale XXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 ustawy Pzp . oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa(www.uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;2. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.15.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa z rozbudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty o funkcji przedszkola na świetlicę wiejską.
3) Lokalizacja Inwestycji: Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Niedźwiedź, gmina Ziębice na działce ewidencyjnej nr 391/2.
Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi, ujętego w wykazie zabytków oraz w obszarze obserwacji archeologicznej dla średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska, będącej w wykazie obszarów zabytkowych wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia badań archeologicznych, na podstawie pozwolenia konserwatorskiego.
4) Planowana przebudowa z rozbudową dotyczy istniejącej części budynku
o następujących parametrach:
a) budynek parterowy o dachu symetrycznym, dwuspadowym (kąt nachylenia połaci równy 12 stopni);
b) wejście główne do budynku od strony południowej;
c) poziom posadzki parteru: 8-30 cm ponad poziom terenu;
d) działka budowlana nr 391/2, obręb Niedźwiedź jest z dostępem do sieci wodociągowej i sieci energii elektrycznej.
5) Planowana przebudowa polega na zmianie kubatury i funkcji poprzez rozbudowę budynku parterowego o około 3,35m na jego długości oraz budowie zadaszonego tarasu wraz z przebudową pomieszczeń wewnątrz budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej. Przebudowa obejmuje:
a) demontaż istniejących ścian wewnętrznych zgodnie z projektem;
b) demontaż istniejącego pokrycia dachu;
c) utwardzenie terenu przed budynkiem – kostka granitowa;
d) wykonanie parkingu - 5 miejsc parkingowych;
e) wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym;
f) od strony elewacji zachodniej wykonanie zadaszonego tarasu, wyjście na taras z sali głównej;
g) wykonanie nowej konstrukcji dachu – pokrycie dachówką bitumiczną;
h) woda deszczowa odprowadzana będzie do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej (fragment instalacji do przełożenia);
i) ścieki bytowe z budynku są odprowadzane do bezodpływowego zbiornika żelbetowego do 10m3 na terenie działki inwestora;
j) we wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 391/2 projektowany jest bezpośredni zjazd z drogi gminnej na miejsca postojowe/parking;
k) furtka i wejście główne do budynku od strony południowej tj. od drogi powiatowej nr 3193;
l) wykonanie w świetlicy wiejskiej sali spotkań dla około 48 osób z zapleczem kuchennym dla 4 pracowników. Pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz kotłowni;
m) wykonanie wodnej instalacji centralnego ogrzewania, do wytwarzania ciepła zastosować kocioł indukcyjny na prąd o mocy 20 kW, uwaga: w projekcie jest kocioł na pelet o mocy 16 kW, jednak należy zastosować zamienny kocioł indukcyjny o mocy 20 kW;
n) wykonanie nowego układu pomieszczeń wewnątrz – zgodnie z projektem.
6) W miejscu lokalizacji miejsc postojowych znajdują się drzewa liściaste - wymaga się przesadzenia istniejących drzew, w celu realizacji miejsc postojowych we wschodniej granicy działki nr 391/2. Wykonawca po wykonaniu prac budowlanych, wykona nasadzenia zielenią niską oraz powierzchnią trawiastą.
7) Zestawienie parametrów:
a) Przed przebudową:
- powierzchnia zabudowy: 200 m2
- powierzchnia użytkowa: 160,40 m2
- szerokość budynku: 10,32 m2
- długość budynku (bez tarasu): 19,38 m
- wysokość budynku do kalenicy: 4,76 m
- kubatura budynku: 848,90m3
- liczba kondygnacji: 1
- ilość miejsc postojowych: 0
b) po przebudowie:
- powierzchnia zabudowy: 327,20 m2
- powierzchnia użytkowa: 194,90 m2
- szerokość budynku: 10,65 m2
- długość budynku (bez tarasu): 22,73 m
- wysokość budynku do kalenicy: 4,72 m
- kubatura budynku: 924,28m3
- liczba kondygnacji: 1
- ilość miejsc postojowych: 5
8) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w terminie 3 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiający planowane wykonanie robót z podziałem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji, koszty finansowe. W harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawca ma obowiązek przedstawienia planowanych prac na rok 2021 co najmniej na kwotę 16.000,00 zł brutto.
9) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wywiezie materiały z demontażu, śmieci oraz inne odpady do utylizacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty (media) w szczególności związane ze zużytą podczas robót energią elektryczną , wodą oraz za odprowadzone ścieki.
10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 11 do SWZ w tym:
a) dokumentacja projektowa;
b) projekt techniczny;
c) STWiORB;
d) Przedmiary robót;
e) Pozwolenie na budowę;
f) Parametry równoważności dla pompy obiegowej c.o. i pompy ładującej c.w.
2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane
na okres minimum 36 miesięcy.
Okres udzielonej gwarancji zależy od wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
3. Ewentualne wskazanie w dokumentach zamówienia stanowiących opis przedmiotu zamówienia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi - nie ma na celu naruszenia art. 16 Pzp. oraz art. 99 ust. 4 Pzp, ale w szczególności służy realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Pzp. Zamawiający wskazuje,
że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określonym opisem zawartym w dokumentach zamówienia lub równoważnym.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach zamówienia. W tym celu zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
W każdym przypadku, gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne.
Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentach zamówienia mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał
w ramach wykonania zamówienia w imieniu zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp., który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dowodów równoważności oferowanych produktów w stosunku do tych określonych
w dokumentach zamówienia.
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.:
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. wskazuje, że dla czynności, polegających na: robotach ziemnych, rozbiórkowych zbrojarskich, dekarskich, murarskich stolarskich, tynkarskich, remontowych, pracach przygotowawczych, wykończeniowych, montażowych, elektrycznych, instalacyjnych – prace wykonywane przez tzw. pracowników fizycznych określa wymóg zatrudnienia osób wykonujących te czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Szczegółowe informacje w zakresie określonym w art. 95 ustawy Pzp. zawarto w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie odrębnej umowy zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp. Zamówienia mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, o wartości 50% wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, która to wartość została uwzględniona przy ustaleniu wartości zamówienia i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy określają w szczególności, jakie roboty budowlane zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych robót. Podstawą do wszczęcia negocjacji będą średnie ceny INTERCENBUD dla województwa, w którym roboty budowlane są wykonywane obowiązujące w danym kwartale a także ceny wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
a) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust . 1 pkt 4 ustawy Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy Pzp.;

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje warunku.

b) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje warunku.

c) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie precyzuje warunku.

d) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 Zdolność zawodowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

− co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto polegająca na budowie/przebudowie budynku.

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą roboty budowlane w innych walutach niż złoty polski Zamawiający przeliczy podane kwoty po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia
o zamówieniu.

 Zdolność techniczna
- - osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje:

 Kierownikiem budowy - 1 (jedna) osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w zakresie do kierowania robotami budowlanymi.

Jednocześnie osoby spełniające powyższy warunek to również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

Wszystkie wskazane osoby powinny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie
w kontaktach między zamawiającym a wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia.

2. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/ nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego.

1) Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia brak podstaw do wykluczenia.

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., - wg wzoru załącznika nr 6 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp., przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. b dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp., potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
2) Podmiotowe środki dowodowe dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

b) Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a) myślnik pierwszy powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Pkt 1 ppkt 2 lit. b stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego.
1) Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujące podmiotowe środki dowodowe:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty;
(Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.).
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru załącznika nr 8 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Możliwość zastąpienia podmiotowych środków dowodowych odpowiednim zaświadczeniem o wpisie do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą:
1) zgodnie z ust. 1 par. 12;
2) zgodnie z ust. 3 par. 12;
- rozporządzenia MRPiT z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

2. Inne dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą.
1) Oferta, - na ofertę składa się:
a) formularz ofertowy zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do SWZ;
2) Pełnomocnictwo/a jeśli czynności zostały dokonane przez pełnomocnika;
3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami działu XI SWZ;
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz
z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
5) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

3. Inne dokumenty lub oświadczenia, których może żądać zamawiający:
1) W sytuacji, gdy wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył
pełnomocnictwa wadliwe Zamawiający może na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. wezwać do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Pełnomocnictwo wymagane jest w szczególności w przypadku osoby działającej w imieniu wykonawcy, działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. lub działającej w imieniu podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby. Co do zasady pełnomocnictwo/a składa się wraz z ofertą lub z pierwszym oświadczeniem lub dokumentem, do którego pełnomocnictwo jest wymagane. Forma pełnomocnictw: Zgodnie z art.99 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

Pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) zamawiający może żądać pełnomocnictwa lub innych dokumentów w przypadku ustanowienia pełnomocnika zgodnie z par. 13 rozporządzenia MRPiT z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt 4 ppkt
2-4 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6.Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały zawarte w dziale XI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo.
2. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem.
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę (np. umowa konsorcjum) zawierającej, co najmniej:
1) wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum, jako partner kierujący (lider), który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.
2) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku o którym mowa w pkt 5 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z wzorem załącznika nr 12 do SWZ.
7. Szczególne sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie: zgodnie z sekcją V 5.4 ogłoszenia o zamówieniu w
treści pkt 2.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na podstawie art.
455 ustawy Pzp. oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
w par. 17 wzoru umowy. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków ogłoszenia należy odnieść się do wzoru umowy.
2. Postanowienia, które stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą
drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
5. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Istotność zmiany umowy zamawiający będzie rozpatrywał biorąc pod uwagę art. 454 ust. 2 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. ZAKRES OŚWIADCZENIA O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP.
1. Dowody tymczasowo zastępujące wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe: Do oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) w postępowaniu wykonawca dołącza:
1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. o
niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawcy złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 dotyczące podwykonawców (nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp) w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia.

2. Środki naprawcze (self cleaning): wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.,jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.