eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa chromotografów dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 2 części: Cz.1 - Chromatograf cieczowy Cz. 2 - Zestaw chromatograficznyOgłoszenie z dnia 2021-09-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa chromotografów dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 2 części:
Cz.1 - Chromatograf cieczowy Cz. 2 - Zestaw chromatograficzny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: C.K. Norwida 25

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-375

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 1703201031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miroslaw.lukaszuk@upwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa chromotografów dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 2 części:
Cz.1 - Chromatograf cieczowy Cz. 2 - Zestaw chromatograficzny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5748258-1d0b-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00191384

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://upwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://upwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://upwr.logintrade.net/ 2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Przetargowej Zamawiającego (zwanej dalej „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://upwr.logintrade.net/ 3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. 4. W celu złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert, Wykonawca musi posiadać konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy. 5. Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie. 6. Prawidłowym złożeniem oferty przez Wykonawcę za pomocą środka komunikacji elektronicznej jest jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem: https://upwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania. 7. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy Przetargowej Zamawiającego (zwanej dalej „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://upwr.logintrade.net/ w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się treścią oferty przed upływem terminu składania ofert . Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 9. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”. 10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego I0CZZ000 271.55.2021, postępowania nadanym przez Platformę. 11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 2415). 12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://upwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Reprezentuje go Rektor; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu decyduje on sam jako administrator danych; Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Danych Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@upwr.edu.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym zgodnie z ustawą Pzp; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2019 r., ze zm.) zwanej dalej- „ustawa Pzp”; Okres przechowywania zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4Pani/Pana dane osobowych wynosi odpowiednio: jeżeli czas trwania umowy przekraczalat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówień4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. ;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Udostępnienie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nie udostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty lub wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał
podpisania umowy powierzenia danych osobowych.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I0CZZ000.271.55.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 403381,16 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa chromatografu cieczowego UHPLC z detektorem ELSD dla potrzeb jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - część 1
1.2. W ramach zamówienia wykonawca przeprowadzi szkolenie w języku polskim, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego po zainstalowaniu urządzenia. Zakres szkolenia powinien obejmować obsługę aparatu i dołączonego do niego oprogramowania, a także instruktarz wymiany części zużywalnych i przeprowadzenie przykładowych analiz.
2. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Parametrach technicznych przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SWZ- dla części 1) oraz w Projektowanym postanowieniu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ - dla części 1
3. Warunki serwisu gwarancyjnego:
a) czas reakcji na zgłoszoną usterkę – maksymalnie 2 dni,
b) czas naprawy – nie dłużej niż 14 dni robocze, Zamawiający informuje, że czas naprawy stanowi jedno
z kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu na warunkach określonych w Rozdziale 17 SWZ.
c) w przypadku wykonania dwóch napraw tego samego modułu lub wad tego samego typu w okresie gwarancji, po ujawnieniu kolejnej wady Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany wadliwego sprzętu na towar nowy, nieużywany, liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji oraz działania sił wyższych,
d) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolne od wad, w terminie, o którym mowa w pkt. 3.b) licząc od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie mailowej. W szczególnych przypadkach termin ten może, za zgodą Zamawiającego, ulec przedłużeniu. Przez „reakcję na zgłoszenie usterki” Zamawiający rozumie: pojawienie się serwisanta u Zamawiającego i rozpoczęcie naprawy zgłoszonego sprzętu.
e) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia koniecznych części zamiennych lub odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 3b) na swój koszt i ryzyko.
f) w trakcie trwania okresu gwarancji – 2 kontrolne wizyty serwisowe.

4.2.5.) Wartość części: 208259,21 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 - Chromatografy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowa

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin naprawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa zestawu chromatograficznego do analizy cukrów dla potrzeb jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu część 2.

1.2. W ramach zamówienia wykonawca przeprowadzi szkolenie w języku polskim, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego po zainstalowaniu urządzenia. Zakres szkolenia powinien obejmować obsługę aparatu i dołączonego do niego oprogramowania, a także instruktarz wymiany części zużywalnych i przeprowadzenie przykładowych analiz.
2. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Parametrach technicznych przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1b do SWZ - dla części 2) oraz w Projektowanym postanowieniu umowy stanowiącym załącznik nr 5a do SWZ - dla części 2.

3. Warunki serwisu gwarancyjnego:
a) czas reakcji na zgłoszoną usterkę – maksymalnie 2 dni,
b) czas naprawy – nie dłużej niż 14 dni robocze, Zamawiający informuje, że czas naprawy stanowi jedno
z kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu na warunkach określonych w Rozdziale 17 SWZ.
c) w przypadku wykonania dwóch napraw tego samego modułu lub wad tego samego typu w okresie gwarancji, po ujawnieniu kolejnej wady Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany wadliwego sprzętu na towar nowy, nieużywany, liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji oraz działania sił wyższych,
d) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolne od wad, w terminie, o którym mowa w pkt. 3.b) licząc od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie mailowej. W szczególnych przypadkach termin ten może, za zgodą Zamawiającego, ulec przedłużeniu. Przez „reakcję na zgłoszenie usterki” Zamawiający rozumie: pojawienie się serwisanta u Zamawiającego i rozpoczęcie naprawy zgłoszonego sprzętu.
e) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia koniecznych części zamiennych lub odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 3b) na swój koszt i ryzyko.
f) w trakcie trwania okresu gwarancji – 2 kontrolne wizyty serwisowe.

4.2.5.) Wartość części: 195121,95 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 - Chromatografy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin naprawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie jedną dostawę analizatorów badawczych o wartości co najmniej 150 000 zł brutto dla części 1 i części 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 i 4a do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w postaci wypełnionej i podpisanej tabeli: Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – wg. Załącznika nr 1a do SWZ dla części 1 i 1 i Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – wg. Załącznika nr 1b do SWZ dla części 2.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta musi zawierać: 1) Formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 1 do SWZ) – wypełniony przez Wykonawcę, 2) Formularz zawierający Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (wzór – załącznik nr 1a do SWZ) – wypełniony przez Wykonawcę, Ponadto z ofertą należy złożyć: 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 108 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 2 do SWZ) . 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2a do SWZ). 3) Zobowiązanie, o którym mowa, o którym mowa w art. 118 ust 4 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy, (wzór - załącznik nr 3a, do SWZ) . 4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli ofertę składa pełnomocnik, 5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie; Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku oferty składanej wspólnie Wykonawcy składają razem: a) Formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 1 do SWZ)b) Parametry techniczne zamówienia przedmiotu zamówienia (wzór – załącznik nr 1a do SWZ) c) Formularz zawierający Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (wzór – załącznik nr 1b do SWZ) d) Wykaz dostaw wraz z dowodami część 1 (wzór - załącznik nr 4 do SWZ) e) Wykaz dostaw wraz z dowodami część 2 (wzór - załącznik nr 4a do SWZ)
g) Zobowiązanie, o którym mowa, o którym mowa w art. 118 ust 4 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 3a do SWZ),
2. W przypadku oferty składanej wspólnie, każdy z Wykonawców osobno składa: a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 108 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 2 do SWZ),b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2a do SWZ). c) odpis lub informację z krajowego Rejestr Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (wzór – załącznik nr 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podst. art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności: 1) dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach: a) z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c) z powodu wystąpienia siły wyższej, 2) inne zmiany: a) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, b) możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji umowy, za uprzednią zgodą zamawiającego, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SWZ, tj.: - powierzenie Podwykonawcom innego zakresu dostawy niż wskazany w ofercie Wykonawcy, - zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, - wprowadzenie nowego Podwykonawcy, również w przypadku, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że zamówienie wykona samodzielnie, c) jeżeli nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego w szczególności zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, niepowodujące zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w zakresie, jakości lub innych parametrów zaoferowanych w ofercie produktów, przy czym zmiana taka musi być spowodowana: • niedostępnością na rynku produktów wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania ich z rynku • pojawieniem się na rynku produktów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia; • pojawieniem się na rynku produktów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej. 2. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy, 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad podlega unieważnieniu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://upwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. ustawy Pzp- skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. ustawy Pzp)4. Odwołanie przysługuje na:1.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;1.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;1.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp.6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.