eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie i prowadzenie strony internetowej zgodnie z zasadami dostępności dla potrzeb projektu Cyfrowy Kampus Nauki i Technologii AGH UNESCO (DigiCamp) - KC-zp.272-485/21Ogłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie i prowadzenie strony internetowej zgodnie z zasadami dostępności dla potrzeb projektu Cyfrowy Kampus Nauki i Technologii AGH UNESCO (DigiCamp) - KC-zp.272-485/21

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Mickiewicza 30

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i prowadzenie strony internetowej zgodnie z zasadami dostępności dla potrzeb projektu Cyfrowy Kampus Nauki i Technologii AGH UNESCO (DigiCamp) - KC-zp.272-485/21

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d95729d-1d09-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00191284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00113836/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.52 Usługi w zakresie projektowania, budowy i administrowania stron WWW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Cyfrowy Kampus Nauki i Technologii AGH UNESCO

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.dzp.agh.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line
działającejpodadresemhttps://e-propublico.pl lub poczty elektronicznej. Korzystanie z Platformy przez
Wykonawcę jest bezpłatne. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Wykonanie i prowadzenie strony internetowej zgodnie z zasadami dostępności dla potrzeb projektu Cyfrowy Kampus Nauki i Technologii AGH UNESCO (DigiCamp) - KC-zp.272-485/21
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowejhttps://epropublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest
posiadanie
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego .Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo –aplikacyjne pozwalające na
korzystanie z Platformy: a)stały dostęp do siec i Internet; b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki
poczty elektronicznej (e-mail),c)komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub
nowszym) albo Linux, d)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa- Platforma współpracuje z
najnowszymi, stabilnym i wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer
10+, Microsoft Edge,MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera),e)włączona obsługa JavaScript oraz
Cookies. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB wf
ormatach: .pdf,.doc,.docx., .xlsx, .xml.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia
oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy(karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy,
przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część
załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za
pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia
wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym
samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z
przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym
RODO
zawarto w rozdziale 27 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KC-zp.272-485/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i prowadzenie strony internetowej zgodnie
z zasadami dostępności dla potrzeb projektu Cyfrowy Kampus Nauki i Technologii AGH UNESCO (DigiCamp)

4.2.6.) Główny kod CPV: 72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia - wykonanie strony internetowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca
złożył wraz z ofertą: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w
Załączniku Nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie to wykonawca składa zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to, ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda wraz z ofertą złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie
zFormularzaoferty,stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca
niekorzystazprzygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty,
ofertapowinnazawieraćwszystkie informacje wymagane we wzorze.2. Pełnomocnictwo
lubinnydokumentpotwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.Upoważnienieosóbpodpisującychofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów
dołączonych do oferty.Jeżeliupoważnienietakie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych
(KRS, CEiDG lubinnegowłaściwegorejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument
potwierdzającyumocowaniedoreprezentowania wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
WtakimprzypadkuWykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowaniaichwpostępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
wpostępowaniuizawarciaumowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo
należydołączyćdooferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1)
postępowaniaoudzieleniezamówieniepublicznego, którego dotyczy;2) wszystkich
Wykonawcówubiegającychsię wspólnieo udzielenie zamówienia;3) ustanowionego
pełnomocnika orazzakresujegoumocowania.3.Zamawiający nie określa sposobu spełniania
warunków udziałuwpostępowaniuprzez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 455 ust. 1 ppkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku:
a/ gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiot umowy,
b/ urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku,
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.