eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybczewice Drugie › Dostawa oleju opałowego na rok 2024 dla Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego na rok 2024 dla Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Świdnicki w Świdniku Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach 40A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431198698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Rybczewice Drugie

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-065

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 815854063

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpswygnanowice@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpswygnanowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego na rok 2024 dla Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fb4fd75-cbe3-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00191218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00099843/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego na rok 2024 dla Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fb4fd75-cbe3-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przez ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu e-Zamówienia oraz warunkach korzystania z poczty elektronicznej

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, jest Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach (adres: 21-065 Rybczewice Drugie, Wygnanowice 40A, , nr telefonu: 81 585 40 63 e-mail: dpswygnanowice@interia.pl, zwany dalej DPS Wygnanowice
19.2 Inspektorem ochrony danych w DPS Wygnanowice jest Pan Jacek Siedlec. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym: jacek.siedlec@op.pl
19.3 Dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę, przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DPS Wygnanowice, związanych z realizacją niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
19.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 2 stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DPS Wygnanowice).
19.5 Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę mogą być: Powiat Świdnicki, organy Krajowej Administracji Skarbowej i inne instytucje państwowe i samorządowe uprawnione na mocy szczególnych przepisów prawa do uzyskania informacji zawartych w tych danych osobowych, osoby jednostki organizacyjne i osoby prawne współpracujące z DPS Wygnanowice w zakresie obsługi informatycznej oraz w zakresie innych usług realizowanych na rzecz DPS Wygnanowice w związku z działalnością prowadzoną przez DPS Wygnanowice, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od Wykonawcy
19.6 Podane przez Wykonawcę dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
19.7 Podane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a także przez czas określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej, których okres przechowywania wynosi 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
19.8Osoby, których dane udostępnił Wykonawca posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
19.9 Osoby, których dane udostępnił Wykonawca posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
19.10 Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest wymagane do zawarcia niniejszej umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Administratora) rozwiązaniem niniejszej umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy. niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
19.11 Dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę mogą być przetwarzane również za pomocą systemu informatycznego i odpowiedniego oprogramowania. Dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb dostawy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w normy PN-C-96024:2011 w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 w ilości około 35 000 litrów w roku grzewczym 2024 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach, 21-065 Rybczewice Drugie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w określeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
6.1.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6.1.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.1.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.1.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia;
3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.1.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności technicznej lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6.1.6 Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6.1.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.1.8 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6.1.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowani ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
6.1.10 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.1.11 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.1.12 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.1.13 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
6.1.14 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6.1.15 Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani (w ,,Formularzu oferty,,)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie- załącznik nr5

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (art.108 ust. 1 pkt 3,4,5,6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5-8)- załącznik nr 5.
- opis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w
§ 3 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.