eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puńsk › Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości PuńskOgłoszenie z dnia 2023-04-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Puńsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Puńsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 23

1.5.2.) Miejscowość: Puńsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-515

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.witkowski@ugpunsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugpunsk.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c75a8142-ced0-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Puńsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c75a8142-ced0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00191168

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027142/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Puńsk

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159504

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i pomiarowe,
- roboty ziemne w tym: zdjęcie humusu, profilowanie, nasypy i wykopy,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej szer. 5,5m na obciążenie ruchem KR1-2
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

- długość drogi – 0,26 km
- kategoria - droga gminna
- obciążenie ruchem – KR1-2
- szer. jezdni bitumicznej - 5,50 m

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto wynosi 502 354,19 zł, a cena brutto z oferty wynosi 774 948,27 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.