eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NHOgłoszenie z dnia 2021-09-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Olsztyński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bema 5

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-516

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-olsztynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-olsztynski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-571c6929-1b86-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00191080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000814/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wdrożenie ukladu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl.
Link do Platformy znajduje się pod adresem: https://bip.powiat-olsztynski.pl/kategoria/1064/platforma-zakupowa.html
2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1-3 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Za datę przekazania oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów przyjmuje się datę ich wysłania na Platformie.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Powiatu Olsztyńskiego: https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl,
2) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie PDF zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż PDF wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
6. Zamawiający wskazuje informacje dotyczące systemu operacyjnego:
1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
2) aktualne wersje przeglądarek wspierane przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge,
3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB:
1) Zamawiający zaleca stosowanie następujących formatów danych: .pdf, .odt, .doc, .docx, .jpg, .jpeg, .png, .zip, .7z,. xml, .PAdES.
2) Zamawiający dopuszcza stosowanie następujących formatów danych: .txt, .rtf, .xps, .ods, .odp, .xls, .ppt, .xlsx, .pptx, .csv, .tif, .geotiff, .svg, .tar, .gz, .7Z, .XAdES,
8. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRL-III.272.6.2021.EM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizowana pn. „Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 etapy realizacji:
1) Etap I- stabilizacja punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej- znaki naziemne – 50% projektowanych punktów,
2) Etap II – stabilizacja punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej – znaki naziemne – 50% projektowanych punktów,
3) Etap III – stabilizacja punktów ściennych osnowy geodezyjnej, pomiar szczegółowej osnowy wysokościowej i punktów osnowy poziomej, opracowanie wyników pomiaru, zasilenie i przeliczenie punktów dla baz BDOT500 i GESUT oraz zasilenie bazy BDSOG.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu: niwelacji geometrycznej o łącznej ilości 2000 kilometrów, prac obliczeniowych związanych z wyrównaniem sieci i dostosowaniem baz danych do układu wysokościowego EVRF2007-NH, zasileniem baz EDSOG, BDOT500, GESUT, w tym jedną usługę, która:
- miała wartości co najmniej 400 000 zł i
- obejmowała realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej, w tym prace polegające na stabilizacji minimum 1000 punktów i pomierzonej sieci o łącznej liczbie wykonanych 1200 kilometrów niwelacji geometrycznej i
- obejmowała usługę przeliczenia osnowy geodezyjnej i baz danych;
2. dysponuje co najmniej dwiema osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U z 2020, poz. 2052, ze zm.),
3. dysponuje czterema zestawami pomiarowymi do niwelacji geometrycznej oraz dziewięcioma zestawami do pomiaru metodą statystyczną GNSS jednego producenta.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia aktualnego na dzień jego złożenia:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu został podany w załączniku nr 5 do SWZ.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3.Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie można przedłożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ lub jako inny dokument potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Z treści zobowiązania musi wynikać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych w ust.1 pkt 2 lit. a) SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem Konsorcjum, jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentacji nie wynika z odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w odniesieniu do wydłużenia terminu realizacji umowy, który może nastąpić za zgodą STRON z powodu:
a) wystąpienia braku możliwości wykonywania prac na skutek niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie prac,
b) nieobecności z powodu COVID-19 pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mają uczestniczyć w realizacji umowy po Stronie ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY – o tyle dni o ile trwała nieobecność,
c) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych - o czas trwania zaistniałej sytuacji,
d) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - o czas trwania zaistniałej sytuacji,
e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy z powodu COVID-19 - o czas trwania zaistniałej sytuacji,
f) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy, jednak nie dłużej niż o 2 miesiące,
g) zmiany przepisów prawa mających wpływa na wykonanie Przedmiotu Umowy, jednak nie dłużej niż o 2 miesiące,
h) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z wymogów technologicznych , jednak nie dłużej niż o 2 miesiące.
2. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zawierającym istotne okoliczności, potwierdzające konieczność jego zawarcia. Wszystkie zmiany umowy wymagają zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCĘ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.