eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w CewicachOgłoszenie z dnia 2022-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cewicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cewice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cewicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42e7e704-d5d4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00191073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Dokończenie budowy cmentarza w Cewicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162772/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-ZIR.271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 927718,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu Prawa zamówień publicznych obejmująca budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cewicach.
2. Zakres robót obejmuje:
1. Roboty ziemne i przygotowawcze.
2. Budowę kolumbarium, w tym m. in.:
a) Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych z betonu C20/25, zbrojonych dołem siatką z prętów Ø10 w rozstawie 10x10 cm, na podsypce piaskowej o gr. 10 cm,
b) Montaż prefabrykowanych elementów kolumbarium (moduł 1x3) – 177 elementów (kolumbarium z betonowych elementów prefabrykowanych
z wibrowanego betonu C35/40; elementy układać w poziomie – po 3 w każdym segmencie; sposób mocowania zgodnie z wytycznymi producenta; wymiary pojedynczego elementu 178x63x62 cm – dopuszczalne odchyłki od przyjętych wymiarów ±3 cm; ilość nisz na urny – 531 szt.),
c) Uzupełnienie ścian kolumbarium z bloczków betonowych na zaprawie cementowej,
d) Obramienia otworów płytami z płyt granitowych,
e) Okładziny ścian i pilastrów z płyt granitowych,
f) Wykonanie i montaż okuć do zamykania kolumbarium,
g) Dostarczenie i montaż płyt granitowych – zamknięcie modułu kolumbarium,
h) Wykonanie opaski z płyt granitowych.
Grubości, ilość oraz kolorystyka płyt granitowych zgodnie z dokumentacja projektową.
3. Na terenie planowanego kolumbarium należy wykonać dojścia do poszczególnych segmentów kolumbarium z nawierzchni gruntowej utwardzonej stabilizowanej – pow. min. 363 m².
Warstwy nawierzchni stabilizowanej żwirowo-gliniastej:
- mieszanka piasku, żwiru i gliny, frakcja 0-31,5 mm, stabilizowana mechanicznie – 5-10 cm,
- podbudowa górna – kruszywo łamane 0-31 stabilizowane mechanicznie – 8 cm,
- podbudowa dolna – kruszywo łamane 31-64 stabilizowane mechanicznie – 12 cm,
- warstwa odsączająca z piasku – gr. 10 cm,
- grunt rodzimy.
4. Sadzenie drzew i krzewów liściastych – min. 31 szt.
5. Obsadzenie kwietników bylinami – min. 21 m²
6. Montaż elementów małej architektury:
- ławki drewniane – 14 szt., o wym. min. 170x60x71 cm, z oparciem
i podłokietnikami analogiczne do istniejących zlokalizowanych na cmentarzu; stelaż ławki o konstrukcji żeliwnej w kolorze czarnym; ławka montowana
na stałe za pomocą śrub przechodzących przez stopy odlewu żeliwnego;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Przedmiar robót.
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu robót obowiązuje następująca kolejność n/w dokumentów:
1. dokumentacja projektowa
2. STWiORB
3. przedmiar robót
Informacje pozostałe

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem
w pierwszej kolejności rozpatrywać należy zapisy dokumentacji projektowej,
a następnie przedmiaru robót.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego roboty, materiały, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając równoważność będzie kierował się takimi elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych rozwiązaniach równoważnych nie powinny być mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego rozwiązania, materiału, czy funkcji. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcy rękojmi za wady i 36 miesięcy gwarancji jakościowej. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
4. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
5. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
6. Ponadto Zamawiający wymaga, aby teren i połączenia z istniejącą infrastrukturą zostały zrealizowane w sposób, który nie będzie utrudniał komunikacji osobom niepełnosprawnym i osobom z ograniczeniami poruszania się.

Wymagania związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) roboty ziemne
b) roboty murarskie
c) roboty montażowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112714-3 - Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

nd

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.