eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › ABC przedsiębiorczości z elementami Kodeksu Pracy i przepisami BHP

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ABC przedsiębiorczości z elementami Kodeksu Pracy i przepisami BHP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

1.3.) Oddział zamawiającego: PUP Inowroclaw

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090122138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mątewska 17

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 52 359 24 60

1.5.8.) Numer faksu: 52 359 24 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pupinowroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pupinowroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ABC przedsiębiorczości z elementami Kodeksu Pracy i przepisami BHP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-899f04e9-cbf5-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00191034

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00101715/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 ABC przedsiębiorczości z elementami Kodeksu Pracy i przepisami BHP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-899f04e9-cbf5-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z instrukcjami na ezamowienia.gov.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak

3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: Nie dotyczy

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w PUP Inowrocław: iod@pupinowroclaw.pl*;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w PUP Inowrocław: iod@pupinowroclaw.pl*;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia ABC przedsiębiorczości z elementami Kodeksu Pracy i przepisami BHP dla 65 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu. Ilość osób skierowanych na jedno szkolenie - 5 osób w jednej grupie; ilość grup- 13, łącznie Zamawiający skieruje 65 osób.
Wymagana liczba godzin szkoleniowych na jednego uczestnika = 33 (przy czym 1 godzinę zajęć należy rozumieć jako 60 minut = 45 minut zajęć + 15 minut przerwy).
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do założenia własnej działalności gospodarczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-03-01 do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15. KRYTERIA OCENY OFERT
15.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami w skali 100 punktowej:
 Cena – max 60 punktów
Przy obliczaniu punktacji będzie mieć zastosowanie następujący wzór:
P = ( Cn : Cx) x 60 gdzie:
P – liczba punktów oferty badanej nieodrzuconej (w tym kryterium),
Cn – najniższa cena za realizację zamówienia w rankingu złożonych ofert nieodrzuconych,
Cx - cena za realizację zamówienia oferty badanej nieodrzuconej.

 Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia – 20 punktów:
1. Wykonawca, który wykaże, że do realizacji zajęć praktycznych zapewni dwie sale szkoleniowe (spełniającą zasadnicze wymagania), gdzie będą miały powierzchnię co najmniej 30 m2 (każda z sal), które spełniają wymogi sanitarne, bhp i przeciwpożarowe, będą wyposażone w 5 stanowisk do szkolenia oraz w projektory multimedialne, tablice, otrzyma 20 punktów.
W przypadku kiedy Wykonawca nie wykaże spełnienia określonego progu wymagań w tym kryterium oceny otrzyma 0 punktów.
 Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia – 20 punktów.
1. Wykonawca, który wykaże, że w realizacji całości zamówienia będą brały czynny udział co najmniej cztery osoby, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ekonomia/księgowość/prawo oraz wykaże, że każda
z wyszczególnionych osób prowadziła zajęcia przy realizacji co najmniej
3 szkoleń zgodnych z zasadniczym tematem szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat, otrzyma 20 punktów.
W przypadku kiedy wykonawca nie wykaże spełnienia określonego progu wymagań w tym kryterium oceny otrzyma 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacja ekonomiczna lub finansowa;
d) zdolność techniczna lub zawodowa.
8.2. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
8.2.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
8.2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Ocena będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy dotyczącego posiadania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Wykonawca, który będzie posiadał aktualny na 2024 rok wpis do wskazanego rejestru, będzie spełniał ten warunek.
8.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
8.2.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca który zapewni:
• dwie sale szkoleniowe (równolegle, niezależnie) o powierzchni co najmniej 25 m2 każda, wyposażone w stoliki, krzesła, oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednio dla 5 osób jednocześnie każda, które będą spełniać wszystkie wymogi Rozporządzenia MPiPS z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, będzie spełniać warunek w tym zakresie,
• co najmniej trzech wykładowców, którzy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ekonomia, księgowość, prawo ( zgodnie z tematem zamówienia), będzie spełniał warunek w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1),
b) oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wpisu/aktualizacji wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji wojewódzki urząd pracy na 2024 rok.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1),
b) oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wpisu/aktualizacji wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji wojewódzki urząd pracy na 2024 rok.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowy program kursu (załącznik 7);
10.2. Oświadczenie Wykonawcy o miejscu przeprowadzenia szkolenia (załącznik 8);
10.3. Oświadczenie wykonawcy o akceptowaniu warunków zawartych we wzorze umowy załączonej do Specyfikacji warunków zamówienia (załącznik 9);
10.4. Formularz oferty (załącznik 10);
10.5. Formularz cenowy (załącznik 11);
10.6. Preliminarz kosztów (załącznik 12);
10.7. Dokumenty określone w pkt 9.1 a, c, d, , 9.2 a.
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik 3) - do oceny oferty. Wykaz nie podlega uzupełnieniu.
Wykaz osób, które będą czynnie uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat niezbędnych dla wykonania zamówienia kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia każdej z osób, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności w ramach przedmiotu zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik 4) - do oceny oferty. Wykaz nie podlega uzupełnieniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

pełnomocnik

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

załączony wzór umowy - załącznik 13

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.