eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w ŁodziOgłoszenie z dnia 2021-09-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381658550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Janosika 136

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-108

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 679 25 64

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@zsp6.elodz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zszp6lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7692bb17-1cf7-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190917

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zsp6lodz.bip.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zsp6lodz.bip.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
rozdziałem XI i XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/ZSP6/TP/RB/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 331583,58 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania są: modernizacja poszycia dachowego w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Łodzi, zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:
a) opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 4 do SWZ,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 5 do SWZ,
c) przedmiar robót – załącznik 6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywaniem robót
budowlanych) na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż 500
000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia lub o podobnym charakterze.
Wymagana wartość roboty - minimum 250 000,00 zł brutto.
W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające warunku.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach niniejszego warunku.
Warunek ten ma być spełniony:
• samodzielnie przez wykonawcę , lub
• przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i
który zrealizuje te roboty budowlane ,lub
• w przypadku wykonawców występujących wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego z
wykonawców występujących wspólnie.
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności budowlanej posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji
kierownika budowy/robót w tym przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie co najmniej 1
obiektu użyteczności publicznej,
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada
wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki
wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art.12a Prawa budowlanego który to
odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność
do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w
wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby
samorządu zawodowego.
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi
stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale V
ust 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z
katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale V SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego [na podstawie art. 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych
na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:
4.1 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SWZ;
4.2 Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w załączonym do oferty
oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego - załącznik nr 10 do SWZ;
4.3 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:
3.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 7
do SWZ.
Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. decyzję
o nadaniu
wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby zawodowej.
3.3 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem
zamówienia (wykonywaniem robót budowlanych) na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego nie
mniejszą niż 500 000,00 PLN.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, składa każdy
z Wykonawców.Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu i
brak podstaw wykluczenia 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Został określony w załączniku nr 3 do SWZ "wzór umowy"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-11 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a. „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie z wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SWZ.
b. Oświadczenie dotyczące potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu –
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ
c. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania przygotowane zgodnie ze
wzorem podanym w Załączniku nr 2A do SWZ.
d. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o
ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
e. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby
Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.