eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłoczew › "Dostępny samorząd w Gminie Kłoczew" wraz z robotami towarzyszącymi - II postępowanie"Ogłoszenie z dnia 2023-04-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Dostępny samorząd w Gminie Kłoczew” wraz z robotami towarzyszącymi – II postępowanie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KŁOCZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Długa 67

1.5.2.) Miejscowość: Kłoczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-550

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kloczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kloczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb4717dd-ce00-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostępny samorząd w Gminie Kłoczew” wraz z robotami towarzyszącymi – II postępowanie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb4717dd-ce00-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00190756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021677/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostępny Samorząd Gminy Kłoczew w ramach projektu " Dostępny Smorząd - granty"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

7. Zadanie dofinansowanie jest w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155026

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I Remont korytarzy i klatki schodowej
a) Wymiana i korekta oświetlenia
b) Wymiana grzejników i parapetów okiennych
c) Korekta wysokości schodów wraz z wymianą barierki klatki schodowej
d) Wymianę istniejących posadzek gresowych
e) Wykonanie sufitów podwieszanych
f) Wykonanie nowych okładzin ścian, malowanie ścian i sufitów
g) Budowę pochylni na parterze budynku
h) Wymiana drzwi wewnętrznych
i) Wymiana drzwi zewnętrznych

opis w załączonej dokumentacji

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34951000-8 - Platformy wejściowe

4.5.5.) Wartość części: 305337,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Montaż domofonów do Urzędu Gminy, referatu podatkowego i Centrum Usług Wspólnych o min. parametrach technicznych:
• Możliwość regulacji jasności podświetlenia.
• Konfigurowalna sygnalizacja dźwiękowa. Sygnalizację można wyłączyć zupełnie, lub ustawić jeden z trzech poziomów głośności.
• Do modułu można podłączyć zewnętrzny przycisk, który spowoduje zachowanie się modułu w taki sposób, jak podczas przyłożenia zaprogramowanego klucza – tzw. przycisk otwarcia (przycisk listonosza).
• Istnieje możliwość konfiguracji ustawień modułu, dodawania, usuwania i edytowania kluczy/kart oraz kodów poprzez przycisk programowania PROG, klucz MASTER lub oprogramowanie na PC.
• Dane techniczne:
 System: 4+n
 Ilość przycisków: 1
 Ilość użytkowników: jeden
 Wymiary bez ramki: 157 x 67 x 20 mm (wys. x szer. x gł.)
 Wymiary z ramką: 176 x 87 x 23 mm
 Wymiar etykiety: 30 x 70 mm
 Materiał: stal nierdzewna
 Temp. pracy: -20°C ÷ +45°C
• Zasilacz
• Unifon o minimalnych parametrach technicznych:
 1C, KW-560C
 komunikacja z panelem zewnętrznym (poprzez monitor)
 łączność interkomowa z monitorem
 możliwość sterowania elektrozamkiem
 przyciski dotykowe
 przycisk funkcji dodatkowych (wbudowany przekaźnik)
 sposób obsługi głośnomówiący
 min. liczba przewodów 4 przewody pomiędzy monitorem i unifonem
 max. liczba paneli zewnętrznych obsługa 2 paneli bramowych (poprzez monitor)
 max. liczba monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku 1 unifon, współpraca z: KW-4HP/DC, KW-E351C, KW-560C, KW-703C, KW-705C
 zasilanie unifonu 13,5-15VDC, 0,2A zasilacz zewnętrzny dołączony do unifonu
 WARUNKI PRACY temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
 wymiary 47x174x19,5 mm
b) Zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną - opis w załączonej dokumentacji
c) Zakup tablicy informacyjnej z planem tyflograficznym budynku - opis w załączonej dokumentacji
d) Zakup powiększalnika z monitorem o minimalnych parametrach technicznych:
 Monitor LCD z regulacją wysokości oraz odchylenia
 Powiększenie: fabrycznie od 3 x do 74 x
 Kamera HD (720p)
 Autofokus
 10 trybów wysokokontrastowych: czarno/biały, biało/czarny, czarno/zielony, zielono/czarny, czarno/żółty, żółto/czarny, niebiesko/żółty, żółto/niebieski, czarno/czerwony, czerwono/czarny.
 Poziome podkreślenie
 Zaślepki pionowe i poziome
 Oświetlenie pulpitu LED
 Kontrola Jasności
 Ruchomy pulpit z blokadą
 Prosty panel kontrolny
 Wymiary
• Szerokość: 40cm
• Wysokość: 65 cm (ekran maksymalnie wysunięty)
• Głębokość: 55 cm
• wymiary pulpitu: 42,5 cm x 38 cm
• Waga 15, kg
Zakup i montaż mebli recepcja, krzesła, stoły i elementy dekoracyjne. -
opis w załączonej dokumentacji

4.5.3.) Główny kod CPV: 31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32552110-1 - Telefony bezprzewodowe

32552600-3 - Domofony

39112000-0 - Krzesła

4.5.5.) Wartość części: 37205,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postepowaniu nie wpłynęła żadna oferta

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 464940 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 464940 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.