eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rędziny › "Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach." część 1 - bez usług opiekuńczych część 2 - z usługami opiekuńczymi

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych
skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach."
część 1 - bez usług opiekuńczych
część 2 - z usługami opiekuńczymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RĘDZINACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150000357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 126

1.5.2.) Miejscowość: Rędziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-242

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3201015

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@redziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gopsredziny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych
skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach."
część 1 - bez usług opiekuńczych
część 2 - z usługami opiekuńczymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3da4ef9f-cbe6-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00190490

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00070581/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usl;ugi schronienia dla osób bezdom,nych skierowanych przez GOPS w Rędzinach w 2024r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3da4ef9f-cbe6-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Informacje dotyczące administratora danych.
Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
1. listownie na adres: ul. 42-242 Rędziny, ul. Wolności 126,
2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na ePUAP,
3. poprzez e-mail:gops@redziny.pl,
4. telefonicznie:0343201015, 0343201998.
2. Inspektor ochrony danych.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: administratora danych,
- poprzez e-mail: inspektor1@odocn.pl,
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne.
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach" prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), działanie przez administratora w interesie publicznym (dochodzenie ewentualnych roszczeń), oraz archiwizowanie w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.
4. Okres przechowywania danych.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania.
5. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu, na zasadach określonych przepisami RODO, następujące uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu,
6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (www.uodo.gov.pl) w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.
8. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
1. ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP,
2. z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
9. Obowiązek podania danych.
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia w nim udziału.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.01.GOPS.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części I jest świadczenie usług schronienia tj. udzielanie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1 Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów w ramach Części I i II:
- Cena ryczałtowa oferty = 60 %
- Odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego a schroniskiem = 40 %
18.2 Sposób oceniania ofert:
18.2.1. kryterium „cena” w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił
jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych = ----------- x 100 x waga kryterium 60%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona
zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i
pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą
ustalono na 60%.
18.2.2. w kryterium „odległość” , w którym Zamawiającemu zależy aby Wykonawca
przedstawił jak najkrótszą odległość mierzoną pomiędzy siedzibą Zamawiającego, a
schroniskiem wykazana za pomocą Google Maps, zostanie zastosowany następujący
wzór:
Liczba On
zdobytych = ----------- x 100 x waga kryterium 40%
punktów Ob
Gdzie:
On – odległość najkrótsza wśród ofert nieodrzuconych
Ob – odległość oferty badanej
100 – wskaźnik stały
40 % – procentowe znaczenie kryterium odległości
18.2.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą
liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + O

Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena ryczałtowa oferty”;
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „odległość między siedzibą Zamawiającego
a schroniskiem ”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odleglośc od siedziby Zamawiajacego do schroniska

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części II jest świadczenie usług schronienia tj. udzielanie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych, usług opiekuńczych dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub inne przyczyny, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji ale nie wymagają usług w zakresie wzmożonej opieki medycznej, świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

Przedmiotem zamówienia w ramach części II jest świadczenie usług schronienia tj. udzielanie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych, usług opiekuńczych dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub inne przyczyny, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji ale nie wymagają usług w zakresie wzmożonej opieki medycznej, świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.
Przedmiotem zamówienia w ramach części II jest świadczenie usług schronienia tj. udzielanie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych, usług opiekuńczych dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub inne przyczyny, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji ale nie wymagają usług w zakresie wzmożonej opieki medycznej, świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1 Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów w ramach Części I i II:
- Cena ryczałtowa oferty = 60 %
- Odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego a schroniskiem = 40 %
18.2 Sposób oceniania ofert:
18.2.1. kryterium „cena” w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił
jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych = ----------- x 100 x waga kryterium 60%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona
zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i
pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą
ustalono na 60%.
18.2.2. w kryterium „odległość” , w którym Zamawiającemu zależy aby Wykonawca
przedstawił jak najkrótszą odległość mierzoną pomiędzy siedzibą Zamawiającego, a
schroniskiem wykazana za pomocą Google Maps, zostanie zastosowany następujący
wzór:
Liczba On
zdobytych = ----------- x 100 x waga kryterium 40%
punktów Ob
Gdzie:
On – odległość najkrótsza wśród ofert nieodrzuconych
Ob – odległość oferty badanej
100 – wskaźnik stały
40 % – procentowe znaczenie kryterium odległości
18.2.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą
liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + O

Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena ryczałtowa oferty”;
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „odległość między siedzibą Zamawiającego
a schroniskiem ”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość od siedziby Zamawiajacego do schroniska

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 3

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wymagane jest posiadanie doświadczenia tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał i/lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług zapewnienia schronienia osobom bezdomnym o łącznej wartości usług nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto oraz załączy dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 5 do SWZ,

Uwaga : Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz, powinien dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1.1 Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
1.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz oświadczenia dotyczące spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
1.3 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.4 Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
1.5 Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
1.6 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi dodatek nr 3 do SWZ.
1.7 Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców osobno;
1.8 W odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno);
1.9 Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
1.10 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres i adres e-mail należy wpisać w formularzu ofertowym.
2 Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3 Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami w umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): podany w Rozdziale 1 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.