eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynków Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w SosnowcuOgłoszenie z dnia 2023-04-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia
budynków Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Klub im. Jana Kiepury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270589970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Będzińska 65

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.majczak@um.sosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiepura.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,122149,1098eb67d7ad1e20b5aa8efc3749e5b2.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia
budynków Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a51020d-c885-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00189973

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048402/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynków Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147082

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.C.271.1.52.2023.KM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 –
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia budynku przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynku „Energetyczne Centrum Kultury” przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu w trybie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu przez 1 pracownika ochrony stacjonarnej, połączone z zapewnieniem grupy interwencyjnej.
2. Konwojowanie wartości pieniężnych nie przekraczających jednokrotności jednostki obliczeniowej zdefiniowanej zgodnie z § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tj.: Dz. U. z 2016, poz. 793 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ –Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla części 1 i 2 zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 187304,40 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 –
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia budynku Sali Widowiskowo – Koncertowej Muza przy ul. Warszawskiej 2 w Sosnowcu:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynku Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” przy ul. Warszawska 2 w Sosnowcu w trybie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu przez 2 pracowników ochrony stacjonarnej (po 1 pracowniku: z tyłu i od frontu budynku), połączone z zapewnieniem grupy interwencyjnej.
2. Zabezpieczenie imprez nie mających charakteru imprez masowych w ciągu realizacji zamówienia:
- w zakresie zamówienia podstawowego: przez 20 godzin.
- w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji: do 380 godzin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ –Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla części 1 i 2 zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 366859,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 187304,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 280747,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 187304,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo Handlowe „NOWA” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 644 00 11 927

7.3.3) Ulica: Teatralna 9/416

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 187304,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 366859,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 647226,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 366859,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo Handlowe „NOWA” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 644 00 11 927

7.3.3) Ulica: Teatralna 9/416

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 366859,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji dla obu części zamówienia: Świadczenie usługi rozpocznie się od godziny 6:00 dnia następnego po dniu zawarcia umowy i zakończy się o godz. 6:00 ostatniego dnia obowiązywania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.