eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynków Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w SosnowcuOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia
budynków Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Klub im. Jana Kiepury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270589970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Będzińska 65

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.majczak@um.sosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiepura.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Sosnowiec - Miasto posiadające prawa powiatu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6443453672

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: aleja Zwycięstwa 20

1.11.4.) Miejscowość: Sosnowiec

1.11.5.) Kod pocztowy: 41-200

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: k.majczak@um.sosnowiec.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,122149,1098eb67d7ad1e20b5aa8efc3749e5b2.html

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia
budynków Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a51020d-c885-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147082

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048402/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynków Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,122149,1098eb67d7ad1e20b5aa8efc3749e5b2.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umsosnowiec.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi
zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/ lub poczty elektronicznej
wskazanej w Rozdziale I, ust 1. SWZ, tj.: k.majczak@um.sosnowiec.pl
Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
(tzn. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://umsosnowiec.logintrade.net/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
a) na mocy porozumienia o współadministrowaniu i zawartych w nim uzgodnień dotyczących celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych, współadministratorami Pani/Pana danych osobowych w zakresie prowadzenia niniejszego postępowania są:
 Miejski Klub im. Jana Kiepury z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej 65, 41-200 Sosnowiec– „Zamawiający”
oraz
 Gmina Sosnowiec – Miasto posiadające prawa powiatu z siedzibą przy alei Zwycięstwa 20, 41 – 200 Sosnowiec – „Pełnomocnik Zamawiającego”;
Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych kierując pytania na adres poczty elektronicznej Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu, e–mail: rodo@kiepura.pl, tel. 515-041-778 lub Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: e–mail: um@um.sosnowiec.pl;
b) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Pani Agata Kozłowska, e–mail: iod@um.sosnowiec.pl; tel. 32 296 06 87;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynków Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu” (znak sprawy: WZP.C.271.1.52.2023.KM) – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu – podmiot przetwarzający, z którym zawarta została umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tekst jednolity: Dz.U z 2011, nr 14, poz. 67, ze zmianami) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 –3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 –3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia,
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.C.271.1.52.2023.KM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 –
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia budynku przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynku „Energetyczne Centrum Kultury” przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu w trybie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu przez 1 pracownika ochrony stacjonarnej, połączone z zapewnieniem grupy interwencyjnej.
2. Konwojowanie wartości pieniężnych nie przekraczających jednokrotności jednostki obliczeniowej zdefiniowanej zgodnie z § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tj.: Dz. U. z 2016, poz. 793 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ –Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla części 1 i 2 zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 –
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia budynku Sali Widowiskowo – Koncertowej Muza przy ul. Warszawskiej 2 w Sosnowcu:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynku Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” przy ul. Warszawska 2 w Sosnowcu w trybie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu przez 2 pracowników ochrony stacjonarnej (po 1 pracowniku: z tyłu i od frontu budynku), połączone z zapewnieniem grupy interwencyjnej.
2. Zabezpieczenie imprez nie mających charakteru imprez masowych w ciągu realizacji zamówienia:
- w zakresie zamówienia podstawowego: przez 20 godzin.
- w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji: do 380 godzin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ –Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla części 1 i 2 zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zabezpieczenie imprez nie mających charakteru imprez masowych w ciągu realizacji zamówienia: w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji: do 380 godzin.
Zabezpieczeniu podlegać będą imprezy organizowane zarówno w Sali widowiskowo- koncertowej Muza jak i innych obiektach na terenie miasta, w których Zamawiający organizuje imprezy własne.
przez dodatkowych (maksymalnie sześciu) kwalifikowanych, umundurowanych pracowników ochrony wyposażonych w niezbędne środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej pozwalające na nawiązanie natychmiastowej łączności z Centrum Operacyjnym Wykonawcy
Zamawiający wykorzysta w ramach prawa opcji liczbę godzin wykonywania usługi zabezpieczenia imprez w zależności od rzeczywistych i bieżących potrzeb Zamawiającego. O potrzebie realizacji usługi w ramach prawa opcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. W zawiadomieniu Zamawiający wskaże konkretny dzień i godziny realizacji usługi.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezależnie od liczby części, na które składa ofertę, posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Ofertę należy
sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale III, ust. 2
SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt. 1.2 SWZ składają odrębnie:
3.1. Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
4.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania,
4.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale IV, ust. 1 ppkt. 1.4.1. SWZ,
4.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
-postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
-wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
-ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV, ust. 1.2. SWZ, na wzorze
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV, ust. 1, ppkt. 1.4.1. SWZ,
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Zapisy Rozdziału IV, ust. 1, ppkt. 1.4.2. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został
sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy (o ile
został sformułowany) wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa Rozdziale I, ust. 4, pkt 4.2. i 4.3. SWZ (o ile zostały sformułowane), Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy. Zmiany Umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych, w tym art. 455 ust. 1 oraz ust.2 tej ustawy oraz określonych w Umowie.
Szczegółowe informacje na temat zmian umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych
stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępnej pod adresem https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA dla 1 i 2 części zamówienia:
1. Świadczenie usługi dla części 1 zamówienia realizowane będzie przez 12 miesięcy i rozpocznie się od godziny 6:00 dnia następnego po dniu zawarcia umowy a zakończy się o godz. 6:00 ostatniego dnia obowiązywania umowy. Ochrona i dozór mienia winien być pełniony: w trybie 24 godzin przez 7 dni w tygodniu, w tym transport konwojowany maksymalnie 2 razy w każdym miesiącu realizacji zamówienia.
2 Świadczenie usługi dla części 2 zamówienia realizowane będzie przez 12 miesięcy i rozpocznie się od godziny 6:00 dnia następnego po dniu zawarcia umowy a zakończy się o godz. 6:00 ostatniego dnia obowiązywania umowy. Ochrona i dozór mienia winien być pełniony: w trybie 24 godzin przez 7 dni w tygodniu, w tym zabezpieczenie imprez Zamawiającego, nie mających charakteru imprez masowych realizowanych każdorazowo na zlecenie Zamawiającego.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest tylko informacja o prowadzonym postępowaniu
https://www.bip.um.sosnowiec.pl/m,7058,zamowienia-publiczne-o-wartosci-od-130000 zl.html

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.