eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Projekt "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych oraz dostosowanie do wytycznych architektonicznych osób z niepełnosprawnościami"Ogłoszenie z dnia 2022-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Projekt "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych oraz dostosowanie do wytycznych architektonicznych osób z niepełnosprawnościami"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mosir.mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_mikolow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Projekt "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych oraz dostosowanie do wytycznych architektonicznych osób z niepełnosprawnościami"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ba56c52-b187-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00189819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021756/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi projektowe dotyczące obiektów budowlanych (budynki, drogi, sieci, instalacje)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00123100/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP.4.2022.UM.MOSiR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 81300,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami na zadanie pod nazwą "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych oraz dostosowanie do wytycznych architektonicznych osób z niepełnosprawnościami".
2. Należy zaprojektować dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie, ul. Ks. Bandurskiego 1 do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w przypadku przedmiotowego budynku Szkoły Podstawowej nr3, podstawą stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, wpływające na zagrożenie życia ludzi są:
1) zabezpieczenie urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu z klatek schodowych stanowiących pionową drogę ewakuacji w budynku szkoły,
2) zapewnienie w budynku szkoły właściwą szerokość użytkową spoczników w klatkach schodowych wynoszącą co najmniej 1,5m,
3) usunięcie palnej kratownicy przy klatkach schodowych oraz drewniane osłony dylatacji na korytarzach w budynku szkoły,
4) usunięcie palnej obudowy rur gazowych usytuowanych na parterze w korytarzu budynku szkoły,
5) zapewnienie spełnienia wymogów dla elementów konstrukcyjnych budynku szkoły odpowiednio do klasy B odporności ogniowej,
6) zapewnienie w budynku szkoły właściwą długość dojścia ewakuacyjnego przy dwóch kierunkach ewakuacji, nieprzekraczającą 60m
7) usunięciu drzew o wysokości przekraczającej 3,0 m występujących pomiędzy elewacją,
8) budynku, a drogą pożarową umożliwiającą dostęp do elewacji budynku za pomocą,
9) podnośników i drabin mechanicznych,
10) Należy dostosować budynek szkoły do wytycznych architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna Szkoła” w tym:
• usunięcie wszelkich barier architektonicznych
• dostosowanie instalacji elektrycznej oświetlenia, wysokości gniazdek i łączników
• dostosowanie posadzek
• dostosowanie kolorystyki sal i korytarzy wraz ze stolarką drzwiową i oznakowaniem
11) Dane obiektu:
Powierzchnia zabudowy 2247,0 m2
Powierzchnia użytkowa 5991,0 m2
Kubatura 28 188,0 m3
Wysokość budynku Około 14,3 m
12) Budynek wyposażony w instalację sanitarną, w instalację c.o., która zasilana jest z własnej kotłowni gazowej. Budynek posiada również instalację elektryczną , odgromową i wentylację grawitacyjną.
13) Rok budowy i wiek obiektu Rok budowy – 1936 (rozbudowa i przebudowa w 1980) – 86 lat
14) Rok ukończenia ostatnich remontów - 2020- 2021 r. remont pomieszczeń i korytarzy parteru
15) Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 zlokalizowany jest w Mikołowie przy ul. Ks. Bandurskiego 1
na działce nr 490/25 o powierzchni 6229 m2. Na działce 490/25 zbudowana jest częściowo Hala Sportowa MOSiR, która nie jest objęta opracowaniem
16) Zakres opracowania:
• inwentaryzacja budowlana na potrzeby wykonania zadania – 3 egz
• niezbędne ekspertyzy, opinie techniczne - po 5 egz
• projekty budowlano – wykonawcze branży architektoniczno-budowlanej oraz niezbędnych branż instalacyjnych– w 5 egz.
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 3egz.
• wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz wykonanie co najmniej 2 aktualizacji kosztorysów - po 3 egz
• przedmiary robót - 3 egz.
• instrukcję bezpieczeństwa pożarowego – 2 egz
• uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych, jeśli będzie wymagane, uzyskanie pozwolenia na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie lub zgłoszenia robót bądź ewentualnie uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego oraz przekazanie ich Zamawiającemu
17) Całość opracowań należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w ilości egzemplarzy podanych powyżej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formatach PDF, DWG
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis wymagań i informacje od Zamawiającego) zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77367,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 183270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 98400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Szymon Wącior SYMAGE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8831786220

7.3.3) Ulica: Aleja Róż 6

7.3.4) Miejscowość: Polanica Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 57-320

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 98400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W drugim kryterium oceny oferty Wykonawca przedłożył 6 projektów, tym samym otrzymał maksymalna liczbę pkt- 40 pkt. Razem w łącznej punktacji zdobył 87,18 pkt

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.