eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szatni kontenerowych dla dzieci na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102"Ogłoszenie z dnia 2023-04-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szatni kontenerowych dla dzieci na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468345101

1.5.8.) Numer faksu: 468345151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umskier@um.skierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szatni kontenerowych dla dzieci na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae605566-ce14-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00189548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042229/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa szatni kontenerowych dla dzieci na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155914

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.20.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 105950,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne w skład którego wchodzi: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szatni kontenerowych dla dzieci na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102”. Zamówienie realizowane jest w formule „ Zaprojektuj i wybuduj ”, obejmuje zaprojektowanie i
wybudowanie dwóch szatni kontenerowych na terenie obiektu sportowego położonego przy ul. Nowobielańskiej 102, na działce o numerze ewidencyjnym 202, obręb 19.
1.Zamówienie składa się z dwóch faz: fazy projektowej i fazy wykonawczej.
Faza projektowa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie dokumentacji w niezbędnym zakresie, pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, pozwoleń, zezwoleń oraz dokonanie zgłoszenia lub pozyskanie pozwolenia budowlanego.
Dokumentacja projektowa powinna obejmuje:
1) aktualną mapę do celów projektowych - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej ,
2) koncepcję projektową - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
3) projekt budowlany i wykonawczy szatni kontenerowych – sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami – 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
4) informację BIOZ – 4 egz. - w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
5) przedmiar robót – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej ,
6) kosztorys inwestorski – sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej
7) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.
8) wszelkie pozytywne uzgodnienia, opinie, pozwolenia (w tym: pozwolenie na budowę lub/i zgłoszenie budowy) , decyzje niezbędnych dla kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego.
W/w opracowania winny być wykonane w formie drukowanej i elektronicznej w programach ogólnodostępnych (na nośniku cyfrowym). Wykonana dokumentacja projektowa zostanie protokolarnie przekazana w siedzibie Zamawiającego.
Faza wykonawcza obejmuje:
1) roboty budowlano-montażowe mające na celu budowę szatni kontenerowych na podstawie opracowanej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej, uzgodnionej zgodnie z wymogami technicznymi ,
2) obsługę geodezyjną,
3) odbiór końcowy,
4) opłatę za pobór mediów, m.in. wody, energii elektrycznej na czas budowy (opłaty za pobór mediów, w przypadku wystawianych przez Zamawiającego faktur, regulowane będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury),
5) dokumentację powykonawczą: 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
6) inwentaryzację powykonawczą,: 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
7) pozyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub/i pozwolenia na użytkowanie lub/i dokonanie skutecznego zgłoszenia o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania (jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami).
UWAGA:
1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w PFU i pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne oraz funkcjonalne i
nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w PFU.
3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
4) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek
wskazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności:
1) Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
2) Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
3) roboty ziemne
4) roboty w zakresie zagospodarowania terenu
5) roboty elektryczne i wodno-kanalizacyjne
6) roboty brukarskie
7) roboty konstrukcyjne
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99630,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 99630,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99630,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalatorstwo Elektryczne EL-ROM Roman Wach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 750720593

7.3.3) Ulica: Gściniec 30

7.3.4) Miejscowość: Słomków

7.3.5) Kod pocztowy: 96-124

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99630,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.