eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrówka › DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY DĄBRÓWKA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI NAD DOWOŻONYMI DZIEĆMI - TRASA IIOgłoszenie z dnia 2021-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY DĄBRÓWKA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI NAD DOWOŻONYMI DZIEĆMI – TRASA II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 14

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-252

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dabrowka.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dabrowka.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY DĄBRÓWKA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI NAD DOWOŻONYMI DZIEĆMI – TRASA II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ff6c55b-09ae-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017856/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi - TRASA II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00164350/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.9.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 409584,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniemopieki nad dowożonymi dziećmi.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu, odwozu i zapewnienia opieki dlauczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Dąbrówka:
a. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce, ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka,
b. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie, Józefów, ul. Kościelna 2, 05-254 Dąbrówka,
c. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce, Guzowatka 81, 05-252 Dąbrówka,
d. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach, Wszebory, ul. Trakt Napoleoński 45, 05-252 Dąbrówka,
e. Przedszkole Samorządowe "Pod Wesołym Ekoludkiem" w Dręszewie Dręszew, ul. Szkolna 4, 05-252 Dąbrówka,
f. Niepubliczne Przedszkole ,,Bajkowy Świat” w Chajętach, Chajęty, ul. Wspólna 103, 05-252 Dąbrówka,
g. Przedszkole Niepubliczne Wyspa Malucha, Wszebory, ul. Graniczna 4, 05-252 Dąbrówka.
3. Okres świadczenia usługi obejmuje dni nauki szkolnej w okresie: na rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023 tj. od dnia 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. i od 01.09.2022r. do 23.06.2023 r.
4. Pod pojęciem dowóz rozumie się dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli oraz odwożenie uczniów ze szkół i przedszkoli, z zastrzeżeniem możliwości zmiany godzin kursów wynikających z realnego zapotrzebowania.
5. Zamawiający udostępnia dotychczas funkcjonujący harmonogram dowożenia dzieci tj. rok szkolny 2020/2021 - załącznik nr 1.
6. Pod pojęciem opieka rozumie się: stałe zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu autobusem/pojazdem, które jest niezbędne przy tego rodzaju przewozach oraz w razie potrzeby zapewnienie bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię.
7. Dowóz uczniów do szkół odbywać się będzie we wszystkie dni nauki wynikające z kalendarza roku szkolnego, z zastrzeżeniem sytuacji nieprzewidzianych powodujących zamknięcie placówki lub placówek szkolnych /przedszkolnych.
8. Świadczenie usług obejmuje transport ok. 250 uczniów (załącznik nr 1 – przewidywana liczba uczniów dojeżdżających do szkół).
9. Trasy codziennego dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli obejmują teren obwodów szkolnych Gminy Dąbrówka o łącznej długości od 170 km do 250 km dziennie, przewidywana przez Zamawiającego łączna ilość tras w czasie trwania umowy wynosi 80 270,00 km.
10. Pojazdy wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą być wyprodukowany przed 2008 rokiem, wyposażone w minimum 40 miejsc siedzących.
11. Pojazd, którym będzie wykonywany przewóz musi posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC. Pojazd musi być wyposażone w automatycznie otwierane drzwi. W okresie zimowym pojazd dowożący dzieci mus być ogrzewany, na stopniach wejściowych do autobusów
nie może zalegać śnieg ani lód. W tym czasie Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas wsiadania, wysiadania i przeprowadzania przez jezdnię dzieci. W okresie letnim autobus musi być efektywnie klimatyzowany. Przez cały rok w autobusie musi być utrzymywana czystość.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 255 pkt 3.
Kwota najkorzystniejszej oferty przekracza budżet Zamawiającego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295618,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 375169,39 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.