eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole Lubelskie › Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych przygotowanych przez ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2021-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych przygotowanych przez Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 4 A

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: PRZETARGI@PCZOL.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczol.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pczol.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych przygotowanych przez Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55717d89-050c-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024232/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 usługa odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00159005/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Numer sprawy:A.AT.381\8\2021- USŁUGA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych przygotowanych przez Zamawiającego w obiektach t.j.
1) Szpitala w Opolu Lubelskim, ul. Szpitalna 9,
2) Szpitala w Poniatowej, ul. Fabryczna 18,
3) Centrum Rehabilitacji, ul. Przemysłowa 4b. Tryb postępowania: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 369614,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 437701,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 369614,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): REMONDIS Medison Sp .z o .o. ul . Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o. ul . Hetmańska 120

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 626 24 78 042

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

7.3.5) Kod pocztowy: 42-530

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 369614,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.