eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Udział pracowników MIR-PIB w rejsach rybackich na jednostce rybackiej WykonawcyOgłoszenie z dnia 2021-09-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udział pracowników MIR-PIB w rejsach rybackich na jednostce rybackiej Wykonawcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Przetargów i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000144733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hugo Kołłątaja 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-332

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ebrzozowska@mir.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.mir.gdynia.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Państwowy instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udział pracowników MIR-PIB w rejsach rybackich na jednostce rybackiej Wykonawcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e7fa813-1b07-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

w postępowaniu nr TP/24/FZP/DM/2021 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art.275 ustawy Pzp nie wpłynęła żadna oferta i postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 255 ust 1. Art.214 ust.1.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: TP/24/FZP/DM/2021

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR/26/FZP/DM/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 12000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 5000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest umożliwienie uczestnictwa pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego (w dalszej części dokumentu MIR-PIB) w rejsach rybackich na Zalewie Szczecińskim, Jeziorze Dąbie i Zatoce Pomorskiej na jednostkach rybackich Wykonawcy, mającego na celu wykonanie pomiarów masowych oraz późniejszych szczegółowych analiz ichtiologicznych ryb z następujących gatunków – okoń, sandacz, leszcz oraz płoć. Realizacja Programu badań polegać będzie na przeprowadzeniu badań w 2021 r. : 10 na Zalewie Szczecińskim, 4 na Jeziorze Dąbie, 10 na Zatoce Pomorskiej w zakresie oceny stanu zasobów ryb ze szczególnym uwzględnieniem populacji leszcza, sandacza, okonia i płoci na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie i Zatoki Pomorskiej. Rejs badawczy rozumiany jest jako rejs rybacki, od wyjścia jednostki rybackiej z portu na łowisko i powrotu do portu w celu wyładunku złowionych ryb.
Każdorazowo, w przypadku uczestnictwa pracownika/pracowników MIR-PIB na jednostce rybackiej Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży ilości ryb poszczególnych gatunków obecnych w połowie (okoń, sandacz, leszcz, płoć) po aktualnych cenach rynkowych, umożliwiających wykonanie analizy ichtiologicznej o odpowiedniej reprezentatywności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60651000-6 - Wynajem jednostek pływających wraz z załogą

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 307,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 307,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): „OKOŃ” R.Nowicki & L.Baran

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BARAN LESZEK; SUNRISE Roman Nowicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8551094165

7.3.3) Ulica: Sztormowa 21

7.3.4) Miejscowość: Świnoujście

7.3.5) Kod pocztowy: 72-600

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6150 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.