eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Dostawa oleju napędowego do zbiorników stacjonarnych Zamawiającego oraz tankowanie pojazdów na stacjach paliw akceptujących bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów i sprzętu silnikowegoOgłoszenie z dnia 2023-04-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju napędowego do zbiorników stacjonarnych Zamawiającego oraz tankowanie pojazdów na stacjach paliw akceptujących bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów i sprzętu silnikowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273072999

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiełły, 4

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-330

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 478510710

1.5.8.) Numer faksu: 478510740

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@straz.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-jastrzebie-zdroj

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/slaskie_straz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego do zbiorników stacjonarnych Zamawiającego oraz tankowanie pojazdów na stacjach paliw akceptujących bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów i sprzętu silnikowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a58bb98-c708-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00187309

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031336/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego do zbiornika stacjonarnego Zamawiającego oraz tankowanie pojazdów na stacjach paliw akceptujących bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów i sprzętu silnikowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142568

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MT.2370.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 221625,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. CZĘŚĆ A
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego przeznaczonego dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, w szacunkowej ilości 32 000 litrów. Szacowana wielkość zamówienia może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od potrzeb wynikających z bieżącego zużycia. Dostawa realizowana będzie w formie doraźnych tankowań do przenośnych, dwupłaszczowych, naziemnych zbiorników o pojemności wewnętrznej 5000 litrów każdy, przeznaczonych do przechowywania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego, zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego tj. w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Jagiełły 4. Jednorazowa dostawa paliwa wynosić będzie od 1000 – 10000 litrów.
Paliwo zamawiane będzie telefonicznie na min. 1 dzień roboczy przed dostawą z określeniem ilości zamówienia. Wykonawca dostarczy zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój koszt. Olej napędowy przyjmowany będzie w dniach od poniedziałku do piątku do godz. 15:00. Cysterna powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem.
Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbywać się będzie na podstawie zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód WZ, którego odbiór Zamawiający każdorazowo potwierdzi.
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV – 09134200-9 olej napędowy.
Do poszczególnych paliw wymienionych powyżej, stosuje się wymagania jakościowe, określone odpowiednio w normach PN i EN. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zgodny z normą PN-EN 59 i spełniał wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680 z późn. zm.). Wraz z dostawą należy każdorazowo dołączyć świadectwo jakości.
Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii na podstawie faktury VAT w oparciu o ceny hurtowe paliw na dzień dostawy oraz stałą marżę w wysokości określonej przez Wykonawcę w ofercie. Faktury płatne będą poleceniem przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134200-9 - Paliwo diesla

4.5.5.) Wartość części: 196800,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. CZĘŚĆ B
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych ilości i rodzajów paliw płynnych poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju w szacunkowej ilości:
a) do 3000 litrów benzyny bezołowiowej PB 95,
b) do 1500 litrów oleju napędowego,
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV - 09132100-4 benzyna bezołowiowa,
09134200-9 olej napędowy
Wykonawca przystępując do przetargu powinien dysponować stacjami paliw na terenie całego kraju. Dostawa z Części B przedmiotu zamówienia będzie realizowana na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do ich zbiorników w wybranej stacji dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Wykaz ilości i numerów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w Części B zostanie przekazany wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Przez wybraną stację dostawcy, należy rozumieć stację wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli stacja ta znajduje się w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną.
Oferty dostawców oferujących dostawy paliw ze stacji leżących w odległości większej niż
3 km od siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą drogą publiczną, (tj. gminną, powiatową, wojewódzką, krajową lub międzynarodową), zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5 pzp. Tankowania pojazdów mogą odbywać się o każdej porze doby, w okresie obowiązywania umowy, dlatego też oferta dostawcy musi wskazywać stacje paliw działające w systemie całodobowym. Oprócz tankowań pojazdów Komendy w wybranych stacjach, dostawca umożliwi tankowanie pojazdów również na wszystkich swoich stacjach na terenie Polski. Stacja na której będą dokonywane tankowania musi umożliwiać manewrowanie samochodom ciężarowym. Za przyczyny, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się remontu stacji, dostaw paliwa na stację, awarii. W przypadku wystąpienia wymienionych sytuacji Wykonawca daje możliwość zatankowania na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby zamawiającego niezależnie od zakresu km. Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu kar finansowych. Przy pomocy dodatkowych kart wg. potrzeb istnieje możliwość tankowania paliwa do kanistrów z przeznaczeniem dla sprzętu silnikowego (np. pompy, agregaty).
Odbiór przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na podstawie wydanych kart paliwowych z możliwością blokady karty w przypadku zgłoszenia zagubienia lub kradzieży. Dostawca dostarczy karty paliwowe wystawione zarówno na numer rejestracyjny pojazdu jak i na okaziciela, upoważniające do dokonywania bezgotówkowych transakcji u operatorów prowadzących stacje paliw.
Do poszczególnych paliw wymienionych powyżej, stosuje się wymagania jakościowe, określone odpowiednio w normach PN i EN. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zgodny z normą PN-EN 59 i spełniał wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680 z późn. zm.).
Rozliczanie odbywać się będzie według cen dziennej sprzedaży paliwa na stacjach paliw wraz z przedstawionym w ofercie upustem , obowiązującym przez cały okres umowy.
Wykonawca cyklicznie, min. jeden raz w miesiącu kalendarzowym (tj. po ostatnim dniu każdego miesiąca), wystawi zbiorczą fakturę VAT regulującą należności za faktycznie zakupione paliwo.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134200-9 - Paliwo diesla

4.5.5.) Wartość części: 24825,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 203097,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 205852,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 203097,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Borim Paliwa Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381815184

7.3.3) Ulica: Jaskółek 12

7.3.4) Miejscowość: Studzienice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-215

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 203097,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-01 do 2024-04-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30375,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30375,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30375,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Petrojet Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962909473

7.3.3) Ulica: Kieszek 52

7.3.4) Miejscowość: Pionki

7.3.5) Kod pocztowy: 26-670

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30375,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-01 do 2024-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.