eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › DOSTAWY - Dostawa Ambulansu medycznego drogowego, do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w CzęstochowieOgłoszenie z dnia 2021-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWY – Dostawa Ambulansu medycznego drogowego, do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150123657

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sabinowska 62/64

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343477000

1.5.8.) Numer faksu: 343477104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cspsp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWY – Dostawa Ambulansu medycznego drogowego, do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e874e596-1ac4-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010695/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Zakup ambulansu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającą a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej przetargi@cspsp.pl (komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty wraz z
wymaganymi dokumentami, którą Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej). Oferta wraz z załącznikami oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) muszą zostać złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość
została wysłana do Zamawiającej. Zamawiająca dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@cspsp.pl. Zamawiająca będzie przekazywała wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiająca będzie zamieszczała na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem I ust. 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WT.2370.19.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa Ambulansu medycznego drogowego (dalej  „Ambulans”) z wyposażeniem, do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64.
2) Przedmiot zamówienia oraz sposób jego realizacji określają:
A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie minimalnych parametrów technicznych Ambulansu oraz jego wyposażenia – Załącznik nr 1 do SWZ;
B. wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
3) Zamawiająca wymaga załączenia do oferty nw. przedmiotowych środków dowodowych:
a) Uzupełniony, uszczegółowiony i podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych Ambulansu, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
b) Folder podstawy głównej pod nosze ratownicze, o którym mowa w punkcie 6.1 Załącznika nr 1 do SWZ.
4) Kody CPV:
34114110-3 Pojazdy ratownicze

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114110-3 - Pojazdy ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W trakcie oceny ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert, ofertom przyznawane będą punkty wg następujących zasad:

a) Cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia KC
KC najniższa cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia/cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia ocenianej oferty x 100 pkt x 60%

b) Termin realizacji zamówienia KT

KT Termin realizacji zamówienia deklarowany przez Wykonawcę
- 40 dni od dnia podpisania umowy 20 pkt
- 50 dni od dnia podpisania umowy 10 pkt
- 60 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 17 grudnia 2021 r. (w zależności który termin nastąpi wcześniej) 0 pkt

c) Gwarancja i rękojmia na kompletny Ambulans KG
minimum 24 miesiące – maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru Ambulansu

KG Oferowany okres gwarancji i rękojmi na kompletny Ambulans
w ocenianej ofercie/Najdłuższy oferowany okres gwarancji
i rękojmi na kompletny Ambulans spośród złożonych ofert x 100 pkt x 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia deklarowany przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na kompletny Ambulans

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającą warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP):
Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP):
Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP):
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiająca wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy PZP):
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiająca wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez złożenie oświadczenia, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy, polegające na dostarczeniu pojazdów ratownictwa medycznego, o wartości minimum 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającej
Zamawiająca zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych (wymóg postawiony zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy PZP):
A. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2) lit a i b i pkt 3) Ustawy PZP, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
B. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ.
C. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiająca żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
D. Zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiająca żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
E. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającej.
Zamawiająca zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych (wymóg postawiony zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy PZP):
A. Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia wykonawcy – potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale IX ust. 2 pkt 4 SWZ – załącznik nr 6 do SWZ.
B. Dokument (lub dokumenty) potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale IX ust. 2 pkt 3 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
a) Uzupełnionego, uszczegółowionego i podpisanego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w tym zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych Ambulansu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
b) Folderu podstawy głównej pod nosze ratownicze, o którym mowa w punkcie 6.1 Załącznika nr 1 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Uzupełniony, uszczegółowiony i podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych Ambulansu, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
b) Folder podstawy głównej pod nosze ratownicze, o którym mowa w punkcie 6.1 Załącznika nr 1 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
A. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
a) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
b) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
Informacje zawarte w ww. oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
B. Pełnomocnictwo/upoważnienie, o ile dotyczy;
C. Przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
a) Uzupełnionego, uszczegółowionego i podpisanego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w tym zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych Ambulansu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
b) Folderu podstawy głównej pod nosze ratownicze, o którym mowa w punkcie 6.1 Załącznika nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiająca, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga jego spełnienia przez każdego z Wykonawców odrębnie;
2) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej nie dopuszcza się łączenia spełniania przez Wykonawców warunku dotyczącego posiadania doświadczenia. W tym zakresie przynajmniej jeden z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie, winien wykazać, że samodzielnie spełnia ten warunek w całości.
2. Zamawiająca może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnikiem jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1).A tego Rozdziału SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy PZP).
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Pełnomocnik, o którym mowa powyżej (pkt 1), pozostaje w kontakcie z Zamawiającą w toku postępowania i do niego Zamawiająca kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiająca uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z §6 projektu umowy - Załącznika nr 2 do SWZ tj.:
§ 6.
1. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
b) zmian będących następstwem działania organów administracji, w tym zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy narzucają,
c) zaistnienia klęski żywiołowej lub siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia), uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową,
d) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikający z Umowy, pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) określonego w przedmiocie zamówienia z produkcji przez producenta Dostawca musi pisemnie udokumentować.
2. Przewiduje się możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającą w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
3. Zamawiająca może odstąpić od umowy w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Dostawcy,
4. Zamawiająca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego §.
5. Zamawiająca może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w dostawie Ambulansu więcej niż o 10 dni ponad termin, określony w § 2.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert, które opisane zostało w Rozdziale XVIII SWZ.
Maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia to 60 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 17 grudnia 2021 roku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.