eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sobienie-Jeziory › "Dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych"Ogłoszenie z dnia 2023-04-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sobienie-Jeziory

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Garwolińska 16

1.5.2.) Miejscowość: Sobienie-Jeziory

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-443

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminasj@gminasj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobieniejeziory.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f20b378-c25e-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f20b378-c25e-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00187238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018860/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135187

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.07.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla 4 niezależnych kotłowni położonych na terenie gminy Sobienie-Jeziory:
- w Publicznej Szkole Podstawowej Siedzów 30 A,
- w budynku OSP Wysoczyn 105 A,
- w budynku OSP Piwonin 43,
- w budynku OSP Dziecinów 115
w ilości szacunkowej ok 30 000 litrów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, wyprodukowanego wg PN-C-96024:2011 dla L1, o parametrach nie gorszych niż:
- gęstość w temp.15o C nie wyższa niż - 0,860 g/ml3
- temperatura zapłonu nie niższa niż - 56o C
- lepkość kinematyczna w temp.20o C nie większa niż - 6,00 mm2/s
- skład frakcyjny: do 250o C nie więcej niż - 65 % V/V
do 350o C nie mniej niż - 85 % V/V
- zawartość siarki nie więcej niż - 0,20 % (m/m)
- pozostałość po spopielaniu nie większa niż - 0,01 % (m/m)
- pozostałość po koksowaniu nie większa niż - 0,3 % (m/m)
- zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż - 24 mg/kg
- zawartość wody nie większa niż - 200 mg/kg
- temperatura płynięcia nie wyższa niż - /-20o C/
- wartość opałowa nie niższa niż - 42,6 MJ//kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSBIK Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5322073869

7.3.4) Miejscowość: Stary Zambrzyków

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 159000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.