eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Kamienica › Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dostaw pn.: "Uczniowie XXI wieku w gminie Stara Kamienica"Ogłoszenie z dnia 2021-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dostaw pn.:
„Uczniowie XXI wieku w gminie Stara Kamienica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Kamienica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kamienicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Stara Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-512

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 75 143 37

1.5.8.) Numer faksu: 75 75 143 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starakamienica@starakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starakamienica.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dostaw pn.:
„Uczniowie XXI wieku w gminie Stara Kamienica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7247888b-1988-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 - Edukacja, Działanie 10.2 -Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.starakamienica.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: a) Wiesława Storta- Respondek- Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Kamienicy,
adres e-mail zs.starakamienica@op.pl
b) Wioleta Morańska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopańcu,
adres e-mail morawska@op.pl
c) Katarzyna Geremek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojcieszycach,
adres e-mail spwojcieszyce@wp.pl
d) Krzysztof Kuzia- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barcinku,
adres e-mail kuziakrzysztof@gmail.com
e) Sabina Łozińska- Uroda, sabi_@poczta.onet.pl.
z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wójt Gminy Stara Kamienica
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: iod@starakamienica.pl
3)
4) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego- „Uczniowie XXI wieku w gminie Stara Kamienica”,
5) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
6) osoba fizyczna posiada:
7) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
8) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
9) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
10) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
11) osobie fizycznej nie przysługuje:
12) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
13) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
14) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
15) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
16) Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
17) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ W STAREJ KAMIENICY. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia oraz dostawa pomocy dydaktycznych. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć
do miejsca realizacji projektu wskazanego przez Zamawiającego.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.
4. Pomoce dydaktyczne muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą (Deklarację Zgodności CE). Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie
z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą.
5. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjna zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą posiadać instrukcję użytkowania oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim.
7. Wykonawca przed rozpoczęciem dostaw musi uzyskać ich akceptację wyrażoną pisemnie przez Zamawiającego. Brak akceptacji Zamawiającego daje Mu prawo odmowy zapłaty za dostawę asortymentu nieprzedstawionego do akceptacji.
8. Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia
dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.
9. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 część 1, 2, 3, 4 i 5
do SWZ na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryterium „Cena” w zł:
1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.
2. Kryterium „Okres gwarancji na wykonane dostawy” (w skrócie „Okres gwarancji”) w miesiącach:
1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:
LOG = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt
gdzie:
a) LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty;
b) OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej
c) OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych oraz słownie w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 72 miesiące- dla każdej części zamówienia.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące:
1) do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 72 miesiące,
2) do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w formularzu oferty.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2- DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO SZKOŁY PODSTAWOWJ W KOPAŃCU. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia oraz dostawa pomocy dydaktycznych. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć
do miejsca realizacji projektu wskazanego przez Zamawiającego.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.
4. Pomoce dydaktyczne muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą (Deklarację Zgodności CE). Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie
z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą.
5. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjna zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą posiadać instrukcję użytkowania oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim.
7. Wykonawca przed rozpoczęciem dostaw musi uzyskać ich akceptację wyrażoną pisemnie przez Zamawiającego. Brak akceptacji Zamawiającego daje Mu prawo odmowy zapłaty za dostawę asortymentu nieprzedstawionego do akceptacji.
8. Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia
dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.
9. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 część 1, 2, 3, 4 i 5
do SWZ na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryterium „Cena” w zł:
1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.
2. Kryterium „Okres gwarancji na wykonane dostawy” (w skrócie „Okres gwarancji”) w miesiącach:
1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:
LOG = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt
gdzie:
a) LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty;
b) OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej
c) OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych oraz słownie w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 72 miesiące- dla każdej części zamówienia.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące:
1) do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 72 miesiące,
2) do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w formularzu oferty.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3- DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOJCIESZYCACH. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia oraz dostawa pomocy dydaktycznych. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć
do miejsca realizacji projektu wskazanego przez Zamawiającego.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.
4. Pomoce dydaktyczne muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą (Deklarację Zgodności CE). Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie
z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą.
5. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjna zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą posiadać instrukcję użytkowania oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim.
7. Wykonawca przed rozpoczęciem dostaw musi uzyskać ich akceptację wyrażoną pisemnie przez Zamawiającego. Brak akceptacji Zamawiającego daje Mu prawo odmowy zapłaty za dostawę asortymentu nieprzedstawionego do akceptacji.
8. Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia
dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.
9. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 część 1, 2, 3, 4 i 5
do SWZ na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryterium „Cena” w zł:
1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.
2. Kryterium „Okres gwarancji na wykonane dostawy” (w skrócie „Okres gwarancji”) w miesiącach:
1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:
LOG = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt
gdzie:
a) LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty;
b) OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej
c) OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych oraz słownie w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 72 miesiące- dla każdej części zamówienia.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące:
1) do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 72 miesiące,
2) do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w formularzu oferty.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4- DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO SZKOŁY PODSTAWOWJ W BARCINKU. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia oraz dostawa pomocy dydaktycznych. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć
do miejsca realizacji projektu wskazanego przez Zamawiającego.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.
4. Pomoce dydaktyczne muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą (Deklarację Zgodności CE). Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie
z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą.
5. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjna zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą posiadać instrukcję użytkowania oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim.
7. Wykonawca przed rozpoczęciem dostaw musi uzyskać ich akceptację wyrażoną pisemnie przez Zamawiającego. Brak akceptacji Zamawiającego daje Mu prawo odmowy zapłaty za dostawę asortymentu nieprzedstawionego do akceptacji.
8. Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia
dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.
9. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 część 1, 2, 3, 4 i 5
do SWZ na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryterium „Cena” w zł:
1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.
2. Kryterium „Okres gwarancji na wykonane dostawy” (w skrócie „Okres gwarancji”) w miesiącach:
1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:
LOG = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt
gdzie:
a) LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty;
b) OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej
c) OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych oraz słownie w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 72 miesiące- dla każdej części zamówienia.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące:
1) do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 72 miesiące,
2) do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w formularzu oferty.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5- DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO.

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia oraz dostawa pomocy dydaktycznych. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć
do miejsca realizacji projektu wskazanego przez Zamawiającego.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.
4. Pomoce dydaktyczne muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą (Deklarację Zgodności CE). Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie
z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą.
5. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjna zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą posiadać instrukcję użytkowania oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim.
7. Wykonawca przed rozpoczęciem dostaw musi uzyskać ich akceptację wyrażoną pisemnie przez Zamawiającego. Brak akceptacji Zamawiającego daje Mu prawo odmowy zapłaty za dostawę asortymentu nieprzedstawionego do akceptacji.
8. Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia
dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.
9. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 część 1, 2, 3, 4 i 5
do SWZ na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryterium „Cena” w zł:
1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.
2. Kryterium „Okres gwarancji na wykonane dostawy” (w skrócie „Okres gwarancji”) w miesiącach:
1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:
LOG = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt
gdzie:
a) LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty;
b) OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej
c) OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych oraz słownie w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 72 miesiące- dla każdej części zamówienia.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące:
1) do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 72 miesiące,
2) do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w formularzu oferty.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
- dla części 1- 50.000,00 PLN;
- dla części 2- 40.000,00 PLN;
- dla części 3- 30.000,00 PLN;
- dla części 4- 20.000,00 PLN;
- dla części 5- 10.000,00 PLN.
2. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej;
3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną dostawę związaną z przedmiotem zamówienia o wartości minimum:
- dla części 1- 50.000,00 PLN;
- dla części 2- 40.000,00 PLN;
- dla części 3- 30.000,00 PLN;
- dla części 4- 20.000,00 PLN;
- dla części 5- 10.000,00 PLN.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych dla wszystkich części zamówienia:
- oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych dla wszystkich części zamówienia:
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda dla wszystkich części :
- wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- Załącznik nr 2 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:

- dla części nr 1- 2.000,00 zł,
- dla części nr 2- 1.200,00 zł,
- dla części nr 3- 1.600,00 zł,
- dla części nr 4- 600,00 zł,
- dla części nr 5- 2.000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są obojętne lub korzystne dla Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-28 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-28 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.